Stadgar för föreningen Sunbeams Vänner

Antagna 2021-05-10

1 NAMN OCH ÄNDAMÅL
Föreningens namn är FÖRENINGEN SUNBEAMS VÄNNER. Föreningen är ideell och dess ändamål är att främja bevarandet av The Sailing Trawler SUNBEAM of Lowestoft, England, 1905, med ursprunglig beteckning LT669 samt att sprida och bevara kunskap om skuttraditioner och traditionellt hantverk.

2 FÖRENINGENS VERKSAMHET
Föreningen skall verka för sitt ändamål genom att stödja att SUNBEAM underhålls med största möjliga hänsyn till det kulturhistoriska värdet samt att organisera traditionsseglingar och sjöutbildningar för medlemmarna, erbjuda praktikplatser för ungdomar samt att genomföra visningar och turer för en skuthistoriskt intresserad allmänhet. Föreningen skall också via allmänt tillgängliga medier förmedla information om föreningens verksamhet.

3 MEDLEMSKAP
Medlem kan var och en bli som önskar stödja föreningen och dess ändamål samt betalar gällande medlemsavgift. Medlemskapet gäller per kalenderår (= föreningens verksamhetsår) och det år avgiften betalas. Medlemskap kan avse individ eller familj. Familjemedlemskap gäller alla i en familj. Ett familjemedlemskap skall ha en namngiven företrädare. Ett familjemedlemskap ger en (1) röst på årsmötet.

4 ÅRSMÖTE
Ordinarie årsmöte hålls varje år senast före maj månads utgång.
Årsmöte kan genomföras digitalt eller fysisk eller som en kombination av båda sätten.
Skriftlig kallelse och dagordning till årsmötet skall vara de registrerade medlemmarna tillhanda minst två veckor före årsmötet. Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda minst en vecka före årsmötet. Röstberättigad på årsmötet är den medlem som betalat årets medlemsavgift senast dagen före årsmötet.
Beslut sker normalt genom öppen omröstning. Om någon så påfordrar för en enskild fråga skall beslut ske genom sluten omröstning.
Vid årsmötet skall följande frågor behandlas:

1 Val av ordförande, sekreterare och en justerare (tillika rösträknare) för mötet
2 Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst
3 Fastställande av röstberättigade på mötet
4 Verksamhetsberättelse
5 Revisionsberättelse
6 Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
7 Val  av ledamöter till den tillträdande styrelsen:
Ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamot 1
Ledamot 2
Suppleant 1
Suppleant 2
8 Val av ledamöter (1-2 st) till valberedningen varav en sammankallande
9 Val av revisorer (1-2 st) varav en sammankallande
10 Förslag från styrelsen
11 Fastställande av medlemsavgifter t.o.m. nästa årsmöte.
12 Motioner från medlemmar
13 Övriga frågor

5 EXTRA ÅRSMÖTE
Extra årsmöte hålls när styrelsen så finner behövligt eller när minst tio röstberättigade medlemmar gör en skriftlig framställan till styrelsen om detta med angivande av de frågor som önskas behandlade.
Kallelse till extra möte skall ske skriftligt till samtliga registrerade medlemmar minst två veckor i förväg.

6 STYRELSE
Föreningens styrelse väljs på årsmötet och skall bestå av följande ledamöter och mandatperioder.

Ledamot                Mandatperiod

Ordförande          1 år
Kassör                    2 år
Sekreterare           2 år
Ledamot 1             2 år
Ledamot 2             2 år
Suppleant 1          1 år
Suppleant 2          1 år

De tvååriga mandatperioderna anpassas så att inte alla skall nyväljas eller omväljas samma år.
Styrelsen ansvarar solidariskt för den löpande verksamheten i föreningen under året.
Kallelser till styrelsens möten skall skickas till samtliga ledamöter mest en vecka i förväg.
Styrelsen är beslutsmässig om minst tre ordinarie ledamöter är närvarande. Styrelsens formella möten skall protokollföras.
Kassör jämte ordförande har rätt att var för sig teckna föreningens firma.
Föreningens adress skall vara den sittande sekreterarens.

7 VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR SAMT REVISION
Verksamhetsåret omfattar 1 januari till 31 december. Räkenskapsåret sammanfaller med verksamhetsåret.
Bokslut, kontoutdrag samt verifikationer skall tillställas revisorerna senast två veckor före årsmötet.
Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper under det senaste räkenskapsåret samt överlämna en revisionsberättelse till årsmötet.

8 STADGEÄNDRING
Förslag till ändringar eller tillägg till stadgarna kan beslutas på ett årsmöte med 2/3 majoritet bland de deltagande i mötet samt eventuella poströster. Kallelse och underlag skall skickas till medlemmarna senast två veckor före det årsmöte där frågan skall behandlas.

9 AVSLUTANDE AV MEDLEMSKAP
Medlem som ej förnyat sin medlemsavgift för året stryks ur medlemsregistret. Om styrelsen finner att en medlem motverkar föreningens syften eller uppträder oetisk kan styrelsen besluta om uteslutning.

10 UPPLÖSNING
Skulle fråga om föreningens upplösning uppstå skall underrättelse därom ske till föreningens registrerade medlemmar skriftligen. Föreningen upplöses genom beslut av två på varandra följande möten, varav ett årsmöte, med minst en månads mellanrum och med minst 2/3 majoritet.
Fattas beslut om föreningens upplösning skall föreningens tillgångar tillfalla Uppsala Marinbotaniska Medelhavsexpedition AB.
Paragraf 10 i dessa stadgar kan ej ändras.

– o –