Klicka på en rubrik för att läsa protokoll från respektive årsmöte

Föreningen Sunbeams Vänner
Org. Nr 817602-0256

Tid: 12 mars 2024 kl.18:30
Lokal: Digitalt möte via Google Meet

1 Val av ordförande, sekreterare och en justerare (tillika rösträknare) för mötet
Årsmötet valde Eva-Charlotte Ekström till ordförande för mötet,
Gunnar Dahlin till sekreterare samt Håkan Andersson till justerare och rösträknare.

2 Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst
Kallelse till årsmötet distribuerades till medlemmarna med E-post 8 februari 2024. Årsmötet konstaterade att kallelsen gått ut i laga tid.

3 Fastställande av röstberättigade på mötet
Årsmötet hade 5 deltagare. Röstetalet fastställdes till 5 personer.
Närvarolista bifogas protokollet. Bilaga 1

4 Verksamhetsberättelse
Kassören Håkan Andersson redovisade i korthet verksamhetsberättelse och bokslut för
2023 som bifogats kallelsen till årsmötet.
Se bilaga 2 och bilaga 3.
Mötesdeltagarna godkände verksamhetsberättelse och bokslut.

5 Revisionsberättelse
Kassören Håkan Andersson föredrog Revisorberättelsen. Revisorn har inga anmärkningar
på verksamheten och tillstyrker att Styrelsen får ansvarsfrihet. Bilaga 4.

6 Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
Årsmötet beslutade enhälligt att ge styrelsen ansvarsfrihet.

7 Val av ledamöter till den tillträdande styrelsen
Jan Hedegård föredrog valberedningens förslag (Bilaga 5).

Årsmötet beslutade enhälligt att följa valberedningens förslag med justering för val av
Ordförande och Suppleant 1.

Ordförande               Magnus Andersson           Nyval 1 år
Kassör                       Håkan Andersson           Omval 2 år
Sekreterare              Gunnar Dahlin                 Ett år kvar
Ledamot 3                Li Solvika                       Omval 2 år
Ledamot 4                Eva-Charlotte Ekström      Ett år kvar

Suppleant 1              Katarzyna Hess-Wiktor      Nyval 1 år
Suppleant 2              Patrick Karlsson               Omval 1 år

8 Val av ledamöter (1-2 st) till valberedningen varav en sammankallande

Årsmötet beslutade enhälligt att följa valberedningens förslag.
Valberedning             Jan Hedegård                  Omval 1 år

9 Val av revisorer (1-2 st) varav en sammanskallande

Årsmötet beslutade enhälligt att följa valberedningens förslag.
Revisor                    Ingrid Ededahl                 Omval 1 år

10 Förslag från styrelse
Inga förslag.

11 Fastställande av medlemsavgifter t.o.m nästa årsmöte

Årsmötet beslutade att medlemsavgifterna bibehålls på samma nivå som tidigare.
Medlemsavgift för enskild medlem 175 kr per år.
Medlemsavgift för familjemedlemskap 300 kr per år.

12 Motioner från medlemmarna

Inga motioner har inkommit

13 Övriga frågor
Diskussion om hur Styrelsen skall kunna öka medlemmarnas engagemang.

Ordförande avslutade mötet. Årsstämman tackade styrelsen för det gångna årets arbete och önskade lycka till det kommande året.

Vid protokollet

Gunnar Dahlin

Justeras

Eva-Charlotte Ekström / Håkan Andersson

Tid: 11 mars 2023 kl.15:00

Lokal: Digitalt möte via Skype, samt fysiskt i Stöttboden

1 Val av ordförande, sekreterare och en justerare (tillika rösträknare) för mötet
Årsmötet valde Gunnar Andersson till ordförande för mötet,
Gunnar Dahlin till sekreterare samt Lennart Nylund till justerare och rösträknare.

2 Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst
Kallelse till årsmötet distribuerades till medlemmarna med E-post 20 februari 2023. Årsmötet konstaterade att kallelsen gått ut i laga tid.

3 Fastställande av röstberättigade på mötet
Årsmötet hade tio deltagare. Röstetalet fastställdes till nio personer.
Närvarolista bifogas protokollet. Bilaga 1
4 Verksamhetsberättelse
Kassören Håkan Andersson redovisade i korthet verksamhetsberättelse och bokslut för 2022 som bifogats kallelsen till årsmötet.
Se bilaga 2 och bilaga 3.

5 Revisionsberättelse
Revisor Ingrid Ededahl redogjorde för Revisorberättelsen. Revisorn har inga anmärkningar på verksamheten och tillstyrker att Styrelsen får ansvarsfrihet. Bilaga 4.

6 Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
Årsmötet beslutade enhälligt att ge styrelsen ansvarsfrihet.

7 Val av ledamöter till den tillträdande styrelsen
Jan Hedegård föredrog valberedningens förslag (Bilaga 5).

Årsmötet beslutade enhälligt att följa valberedningens förslag på personer i styrelsen och kompletterade med val av kassör och sekreterare.

Ordförande                        Gunnar Andersson        Omval 1 år
Kassör                               Håkan Andersson         Ett år kvar
Sekreterare                        Gunnar Dahlin             Omval 2 år
Ledamot 3                         Li Solvika                    Ett år kvar
Ledamot 4                         Eva-Charlotte Ekström  Nyval 2 år

Suppleant 1                        Stefan Wikström          Omval 1 år
Suppleant 2                        Patrick Karlsson           Nyval 1 år

8 Val av ledamöter (1-2 st) till valberedningen varav en sammankallande
Årsmötet beslutade enhälligt att följa valberedningens förslag.
Valberedning                       Jan Hedegård              Omval

9 Val av revisorer (1-2 st) varav en sammanskallande
Årsmötet beslutade enhälligt att följa valberedningens förslag.

Revisor                              Ingrid Ededahl             Omval 1 år

10 Förslag från styrelse
Inga förslag.

11 Fastställande av medlemsavgifter t.o.m nästa årsmöte
Årsmötet beslutade att medlemsavgifterna bibehålls på samma nivå som tidigare.
Medlemsavgift för enskild medlem 175 kr per år.
Medlemsavgift för familjemedlemskap 300 kr per år.

12 Motioner från medlemmarna
Inga motioner har inkommit

13 Övriga frågor
Se bilaga 6

Ordförande avslutade mötet. Årsstämman tackade styrelsen för det gångna årets arbete och önskade lycka till det kommande året.

Vid protokollet

Gunnar Dahlin

Justeras

Gunnar Andersson / Lennart Nylund

Tid: 16 mars 2022 kl.19:00

Lokal: Digitalt möte via Skype, samt fysiskt i Stöttboden

1 Val av ordförande, sekreterare och en justerare (tillika rösträknare) för mötet
Årsmötet valde Gunnar Andersson till ordförande för mötet,
Gunnar Dahlin till sekreterare samt Li Solvika till justerare och rösträknare.
Årsmötet hade sex deltagare. Röstetalet fastställdes till fem personer.
Närvarolista bifogas protokollet. Bilaga 1

2 Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst
Kallelse till årsmötet distribuerades till medlemmarna. med E-post 23 februari 2022. Årsmötet konstaterade att kallelsen gått ut i laga tid.

3 Fastställande av röstberättigade på mötet
Årsmötet hade åtta deltagare. Röstetalet fastställdes till sju personer.
Närvarolista bifogas protokollet. Bilaga 1

4 Verksamhetsberättelse
Ordförande redovisade i korthet verksamhetensberättelse för 2021 som bifogats kallelsen till årsmötet.
Se bilaga 2.

5 Revisionsberättelse
Revisor Ingrid Ededahl redogjorde för Revisorberättelse. Revisorn har inga anmärkningar på verksamheten och tillstyrker att Styrelsen får ansvarsfrihet. Bilaga 3.

6 Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
Årsmötet beslutade enhälligt att ge styrelsen ansvarsfrihet.

7 Val av ledamöter till den tillträdande styrelsen
Jan Hedegård föredrog valberedningens förslag (Bilaga 4).

Årsmötet beslutade enhälligt att följa valberedningens förslag.

Ordförande                        Gunnar Andersson        Omval 1 år
Ledamot 1                          Håkan Andersson          Omval 2 år
Ledamot 2                          Gunnar Dahlin                Ett år kvar
Ledamot 3                          Li Solvika                          Omval 2 år
Ledamot 4                          Patrick Karlsson              Ett år kvar

Suppleant 1                        Stefan Wikström             Omval 1 år
Suppleant 2                        Nils-Erik Göterstad         Omval 1 år

8 Val av ledamöter (1-2 st) till valberedningen varav en sammankallande
Årsmötet beslutade enhälligt att följa valberedningens förslag.

Valberedning                       Jan Hedegård              Omval

9 Val av revisorer (1-2 st) varav en sammanskallande
Årsmötet beslutade enhälligt att följa valberedningens förslag.

Revisor                              Ingrid Ededahl             Omval 1 år

10 Förslag från styrelse
Inga förslag.

11 Fastställande av medlemsavgifter t.o.m nästa årsmöte
Årsmötet beslutade att medlemsavgifterna bibehålls på samma nivå som tidigare.
Medlemsavgift för enskild medlem 175 kr per år.
Medlemsavgift för familjemedlemskap 300 kr per år.

12 Motioner från medlemmarna
Inga motioner har inkommit

13 Övriga frågor
Planerade seglingar enligt vårplanering. Bilaga 5.

Vid vårens utdockning 18 april kommer allmänheten bjudas in och ges tillfället att titta på. Ordförande flaggade för att det kommer att behövas hjälp från medlemmarna och att marknadsföra Sunbeam under dagen.

Ordförande avslutade mötet. Årsstämman tackade styrelsen för det gångna årets arbete och önskade lycka till det kommande året.

Vid protokollet

Gunnar Dahlin

Justeras

Gunnar Andersson / Li Solvika

Tid: 10 maj 2021 kl.19:00

Lokal: Digitalt möte via Teams, pga coronasituationen
§ 1 Mötets öppnande och fastställande av röstetal (Ordf.)
Mötet öppnades av ordförande Gunnar Andersson.
Årsmötet hade sex deltagare. Röstetalet fastställdes till fem personer.
Närvarolista bifogas protokollet.

 • 2 Fastställande av dagordning (Ordf)
  Dagordningen fastställdes enligt utsänt förslag, dock justerat att följa gällande stadgar. Bilaga 2
 • 3 Val av mötets ordf., sekreterare och 1st justerare (Ordf.)
  Årsmötet valde Gunnar Andersson till ordförande för årsmötet, Gunnar Dahlin till sekreterare och Håkan Andersson att tillsammans med ordförande justera protokollet.
 • 4 Verksamhetsberättelse (Ordf.)
  Ordförande redovisade i korthet verksamheten för 2020.
  – Sunbeams Vänner arrangerade under 2020:
  – Riggningssegling 1-3/5
  – Årsmöte 13/5
  – Vänseglats 9/6
  – Sunbeams Vänner har skänkt bord och bänkar att använda på däck, då de gamla var uttjänta
  – Medlemmarna har deltagit i en forskningsresa som frivilliga besättningsmän
  – Lea Levi och Amanda Conolly har målat glas och muggar med marinmotiv, så att deltagare på seglingarna kan ha sina egna glas och muggar
  – Sunbeams Vänner har haft en segelinsamling för att möjliggöra reparation eller utbyte av segel.
  Vid årsskiftet hade insamlingen gett cirka 17 000 kr.
  Omlikning av focken är beställt för del av de insamlade medlen
  – Under vintern har, har Sunbeams Vänners medlemmar medverkat i ombyggnad av svartvattensystemet samt deltagit i arbetsdagar varje helg. På föreningens FaceBook-sida har ombyggnaden dokumenterats med bilder
  – Styrelsen har hållit ett protokollfört möte samt arbetsmöten
 • 5 Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst (Ordf.)
  Kallelse och dagordning till årsmötet skickades ut den 24 april.
  Årsmötet ansåg att kallelse enligt stadgarna skett i laga tid
 • 6 Ekonomisk redogörelse för det gångna verksamhetsåret
  Håkan Andersson föredrog den ekonomiska redogörelsen för det gångna året. Sunbeams Vänner hade vid årsskiftet 35 189 kr i kassan. Behållningen för segelinsamlingen var cirka 17 000 kr.
 • 7 Revisionsberättelse
  Revisor Ingrid Ededahl redogjorde för Revisorberättelse. Revisorn har inga anmärkningar på verksamheten och tillstyrker att Styrelsen får ansvarsfrihet.
 • 8 Styrelsens ansvarsfrihet eller ej
  Årsmötet beslutade enhälligt att ge styrelsen ansvarsfrihet.
 • 9 Motioner (Ordf.)
  En motion med förslag att uppdatera föreningens stadgar har har lämnats av Styrelsen och inkommit till årsmötet.
  Håkan Andersson föredrog de uppdaterade stadgarna.
  Stämman beslutade enhälligt att anta de föreslagna stadgarna att gälla från och med budgetåret 2021.
 • 10 Fastställelse av antal ledamöter i styrelsen, val av ny styrelse, valberedning och revisor. (Valberedningen)
  Ordförande föredrog Valberedningens (Jan Hedegård) förslag.Årsmötet beslutade att Styrelsen även fortsättningsvis skall bestå av
  ordförande samt 4 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter:
  Årsmötet beslutade enhälligt att följa Valberedningens förslag.Ordförande Gunnar Andersson Omval 1 år
  Ledamot 1 Håkan Andersson 1 år kvar
  Ledamot 2 Gunnar Dahlin Omval 2 år
  Ledamot 3 Li Solvika Ett år kvar
  Ledamot 4 Patrick Karlsson Omval 2 årSuppleant 1 Stefan Wikström Omval 1 år
  Suppleant 2 Nils-Erik Göterstad Omval 1 årRevisor Ingrid Ededahl Omval 1 årValberedning Jan Hedegård Omval
 • 11 Fastställande föreslagen medlemsavgift 2021 (Mötets ordf.)
  Årsmötet beslutade att medlemsavgifterna bibehålls på samma nivå som tidigare.
  Medlemsavgift för enskild medlem 175 kr per år.
  Medlemsavgift för familjemedlemskap 300 kr per år.
 • 12 Tid och plats för nästa årsstämma (Mötets ordf.)
  Beslutas senare.
 • 13 Övriga frågor, ej beslut (Mötets ordf.)
  En eller två forskningsresor är planerad under säsongen, eventuellt med deltagare från Sunbeams Vänner.
  På grund av coronasituationen är det svårt att planera in seglingar sommaren 2021, men det ser ut att lätta.
 • 14 Mötets avslutande (Mötets ordf.)
  Ordförande avslutade mötet.
  Årsstämman tackade Styrelsen för det gångna årets arbete och önskade lycka till det kommande året.

Vid protokollet

Gunnar Dahlin

Justeras

Gunnar Andersson / Håkan Andersson

Tid: 13 maj 2020 kl.19:00

Lokal: Digitalt möte via Zoom, pga coronasituationen

 • 1 Mötets öppnande och fastställande av röstetal (Ordf.)
  Mötet öppnades av ordförande Gunnar Andersson.
  Årsmötet hade sju deltagare. Röstetalet fastställdes till fem personer.
  Närvarolista bifogas protokollet. Bilaga 1
 • 2 Fastställande av dagordning (Ordf)
  Dagordningen fastställdes enligt utsänt förslag. Bilaga 2
 • 3 Val av mötets ordf., sekreterare och 1st justerare (Ordf.)
  Årsmötet valde Gunnar Andersson till ordförande för årsmötet, Gunnar Dahlin till sekreterare och Håkan Andersson att tillsammans med ordförande justera protokollet.
 • 4 Verksamhetsberättelse (Ordf.)
  Ordförande redovisade i korthet verksamheten för 2019.
  Sunbeams Vänner arrangerade under 2019:
  Riggningssegling 25-26/5
  Prova på-/Vänseglats 6/6
  Medlemmarna har deltagit i tre olika forskningsresor som frivilliga besättningsmän
  Under den fortsatta renoveringen av förskeppet under vintern 2019, har Sunbeams Vänner arrangerat arbetsdagar varje helg. På föreningens FaceBook-sida har hela renoveringen dokumenterats med bilder och film
  Styrelsen har hållit två protokollförda möten samt arbetsmöten
 • 5 Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst (Ordf.)
  Kallelse och dagordning till årsmötet skickades ut den 22 april.
  Årsmötet ansåg att kallelse enligt stadgarna skett i laga tid
 • 6 Ekonomisk redogörelse för det gångna verksamhetsåret (Ordf.)
  Ordförande föredrog den ekonomiska redogörelsen för det gångna året.
  Omsättningen under året har varit ca 8 000 kr.
  Sunbeams Vänner har för närvarande cirka 25 000 kr i kassan.
  Bilaga 3.
 • 7 Revisionsberättelse
  Revisor Ingrid Ededahl redogjorde för Revisorberättelse. Revisorn har inga anmärkningar på verksamheten och tillstyrker att Styrelsen får ansvarsfrihet. Bilaga 4.
 • 8 Styrelsens ansvarsfrihet eller ej
  Årsmötet beslutade att styrelsen ges ansvarsfrihet.
 • 9 Motioner (Ordf.)
  Inga motioner har inkommit till årsmötet.
 • 10 Fastställelse av antal ledamöter i styrelsen, val av ny styrelse, valberedning och revisor. (Valberedningen)
  Ordförande föredrog Valberedningens (Jan Hedegård) förslag.
  Valberedningens förslag, Bilaga 5.Årsmötet beslutade att Styrelsen även fortsättningsvis skall bestå av
  ordförande samt 4 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter:Årsmötet beslutade enhälligt att följa Valberedningens förslag.Ordförande Gunnar Andersson Omval 1 år
  Ledamot 1 Håkan Andersson Omval 2 år
  Ledamot 2 Gunnar Dahlin 1 år kvar
  Ledamot 3 Li Solvika Omval 2 år
  Ledamot 4 Patrick Karlsson 1 år kvarSuppleant 1 Stefan Wikström Omval 1 år
  Suppleant 2 Nils-Erik Göterstad Omval 1 årRevisor Ingrid Ededahl Omval 1 årValberedning Jan Hedegård Omval
 • 11 Fastställande föreslagen medlemsavgift 2020 (Mötets ordf.)
  Årsmötet beslutade att medlemsavgifterna bibehålls på samma nivå som tidigare.
  Medlemsavgift för enskild medlem 175 kr per år.
  Medlemsavgift för familjemedlemskap 300 kr per år.
 • 12 Tid och plats för nästa årsstämma (Mötets ordf.)
  Beslutas senare.
 • 13 Övriga frågor, ej beslut (Mötets ordf.)
  Ordförande informerade att samarbetet med Henk Pelgroms pågående arbete med social ekonomi och sociala projekt i östersjöområdet fortgår.
  UMMAB har fått en förfrågan om att medverka för ett uppdrag där man ska rensa sjöbotten utanför Djursholm.
  En forskningsresa är planerad till hösten, eventuellt med deltagare från Sunbeams Vänner.På grund av coronasituationen är det svårt att planera in seglingar sommaren 2020. Övernattning kan bli problematiskt, men det kan eventuellt bli någon eller några dagsturer.
  Ett förslag till medlemssegling är den onsdag 10/6 på eftermiddagen med Gunnar Andersson som skeppare. GA skall kontrollera om det fungerar. Segling för de som har arbetat med skutan under vintern och betalande medlemmar.
  Claes Lundberg tog upp att Sunbeams Vänners hemsida inte uppdateras, vilket stämmer då Eva R har slutat i föreningen. Claes är eventuellt intresserad av att ta tag i hemsidan. Claes skall fundera.
 • 14 Mötets avslutande (Mötets ordf.)
  Ordförande avslutade mötet.
  Årsstämman tackade Styrelsen för det gångna årets arbete och önskade lycka till det kommande året.

Vid protokollet

Gunnar Dahlin

Justeras                                                  Justeras

Gunnar Andersson                            Håkan Andersson

Tid: 15 maj 2019 kl.18:30

Lokal: Stöttboden, Beckholmens Dockförening

 • 1 Mötets öppnande och fastställande av röstetal (Ordf.)
  Mötet öppnades av ordförande Gunnar Andersson.
  Röstetalet fastställdes till nio personer.
  Närvarolista bifogas protokollet. Bilaga 1
 • 2 Fastställande av dagordning (Ordf)
  Dagordningen fastställdes enligt utsänt förslag. Bilaga 2
 • 3 Val av mötets ordf., sekreterare och 1st justerare (Ordf.)
  Årsmötet valde Gunnar Andersson till ordförande för årsmötet, Gunnar Dahlin till sekreterare och Li Solvika att tillsammans med ordförande justera protokollet.
 • 4 Verksamhetsberättelse (Ordf.)
  Ordförande redovisade i korthet verksamheten för 2018.
  Sunbeams Vänner arrangerade under 2018:
  Vänseglats 23-24/8
  Prova på-segling 9/9
  Under renoveringen av förskeppet 22/10-12/4 har Sunbeams Vänner arrangerat arbetsdagar varje helg. På föreningens FaceBook-sida har hela renoveringen dokumenterats med bilder och film
  Styrelsen har hållit två protokollförda möten samt arbetsmöten
 • 5 Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst (Ordf.)
  Kallelse och dagordning till årsmötet skickades ut den 28 april.
  Årsmötet ansåg att kallelse enligt stadgarna skett i laga tid
 • 6 Ekonomisk redogörelse för det gångna verksamhetsåret (Ordf.)
  Ordförande föredrog den ekonomiska redogörelsen för det gångna året.
  Sunbeams Vänner har för närvarande cirka 27 000 kr i kassan.
  Bilaga 3.
 • 7 Revisionsberättelse
  Revisor Ingrid Ededahl redogjorde för Revisionsberättelsen. Revisorn har inga anmärkningar på verksamheten och tillstyrker att Styrelsen får ansvarsfrihet. Bilaga 4.
 • 8 Styrelsens ansvarsfrihet eller ej
  Årsmötet beslutade att styrelsen ges ansvarsfrihet.
 • 9 Motioner (Ordf.)
  Inga motioner har inkommit till årsmötet.
 • 10 Fastställelse av antal ledamöter i styrelsen, val av ny styrelse, valberedning och revisor. (Valberedningen)
  Ordförande föredrog Valberedningens (Jan Hedegård) förslag.
  Valberedningens förslag, Bilaga 5.Årsmötet beslutade att Styrelsen även fortsättningsvis skall bestå av
  ordförande samt 4 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter:Årsmötet beslutade enhälligt att följa Valberedningens förslag så när som på val av Suppleant 1, där årsmötet beslutade att välja in Stefan Wikström som suppleant med mandatperiod på ett år.Ordförande Gunnar Andersson Omval 1 år
  Ledamot 1 Håkan Andersson 1 år kvar
  Ledamot 2 Gunnar Dahlin Omval 2 år
  Ledamot 3 Li Solvika 1 år kvar
  Ledamot 4 Patrick Karlsson Omval 2 årSuppleant 1 Stefan Wikström Nyval 1 år
  Suppleant 2 Nils-Erik Göterstad Omval 1 årRevisor Ingrid Ededahl Omval 1 årValberedning Jan Hedegård Omval
 • 11 Fastställande föreslagen medlemsavgift 2019 (Mötets ordf.)
  Årsmötet beslutade att medlemsavgifterna bibehålls på samma nivå som tidigare.
  Medlemsavgift för enskild medlem 175 kr per år.
  Medlemsavgift för familjemedlemskap 300 kr per år.
 • 12 Tid och plats för nästa årsstämma (Mötets ordf.)
  Beslutas senare.
 • 13 Övriga frågor, ej beslut (Mötets ordf.)
  Henk Pelgrom berättade om sitt pågående arbete med social ekonomi och sociala projekt i östersjöområdet.
  Det finns för närvarande ett stort intresse från vandrings- och pilgrimsorganisationer att arrangera vandringar och utnyttja vandringsleder runt Östersjön. Det finns även ett intresse att samordna vandringar med en milövänligare transport än med färjor, till exempel med skutleder.
  Baltic Sea Project som har fått stora bidrag är en annan möjlighet för Sunbeam att hitta affärsmöjligheter.
  Ordförande kompletterade med att Sunbeam har varit med som forskningsföretag ända sedan man uppmärksammade att det finns miljöproblem i Östersjön. Kanske Sunbeam kan arrangera miljöinriktade seglingar med provtagningar för intresserade?
 • 14 Mötets avslutande (Mötets ordf.)
  Ordförande avslutade mötet.
  Årsstämman tackade Styrelsen för det gångna årets arbete och önskade lycka till det kommande året.

Vid protokollet

Gunnar Dahlin

Justeras                                         Justeras

Gunnar Andersson                      Li Solvika

Tid: 3  juni 2018 kl.18:30

Lokal: Stöttboden, Beckholmens Dockförening

 • 1 Mötets öppnande och fastställande av röstetal (Ordf.)
  Mötet öppnades av ordförande Nils-Erik Göterstad.
  Röstetalet fastställdes till sex personer.
  Närvarolista bifogas protokollet. Bilaga 1
 • 2 Fastställande av dagordning (Ordf)
  Dagordningen fastställdes enligt utsänt förslag.
 • 3 Val av mötets ordf., sekreterare och 1st justerare (Ordf.)
  Årsmötet valde Nils-Erik Göterstad till ordförande för årsmötet, Gunnar Dahlin till sekreterare och Patrik Karlsson att tillsammans med ordförande justera protokollet.
 • 4 Verksamhetsberättelse (Ordf.)
  Ordförande redovisade i korthet verksamhetsberättelsen som även skickats ut tillsammans med kallelsen till årsmötet. Bilaga 2.
 • 5 Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst (Ordf.)
  Kallelse till årsmötet skickades ut den 7 maj. Dagordning den 15 maj.
  Årsmötet ansåg att kallelse enligt stadgarna skett i laga tid
  Ensligt Sunbeams Vänners stadgar skall årsmöte hållas innan maj månads utgång.
  Årsmötet beslutade att årsmötet är laga trots att det hålls den 3 juni.
 • 6 Ekonomisk redogörelse för det gångna verksamhetsåret (Ordf.)
  Ordförande föredrog den ekonomiska redogörelsen för det gångna året.
  Sunbeams Vänner har för närvarande cirka 27 000 kr i kassan.
  Bilaga 3.
 • 7 Revisionsberättelse
  Ordförande redogjorde för Revisorberättelse som upprättats av Ingrid Ededahl. Revisorn har inga anmärkningar på verksamheten och tillstyrker att Styrelsen får ansvarsfrihet. Bilaga 4.
 • 8 Styrelsens ansvarsfrihet eller ej
  Årsmötet beslutade att styrelsen ges ansvarsfrihet.
 • 9 Motioner (Ordf.)
  Inga motioner har inkommit till årsmötet.
 • 10 Fastställelse av antal ledamöter i styrelsen, val av ny styrelse, valberedning och revisor. (Valberedningen)
  Valberedningens ordförande Jan Hedegård föredrog Valberedningens förslag.
  Årsmötet beslutade enhälligt att följa Valberedningens förslag. Bilaga 5.
  5 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter:Ordförande Gunnar Andersson Nyval 1 år
  Ledamot 1 Håkan Andersson Nyval 2 år
  Ledamot 2 Gunnar Dahlin 1 år kvar
  Ledamot 3 Li Solvika Nyval 2 år
  Ledamot 4 Patrick Karlsson 1 år kvarSuppleant 1 Stellan Lindgren Omval 1 år
  Suppleant 2 Nils-Erik Göterstad Nyval 1 årRevisor Ingrid Ededahl Omval 1 årValberedning Jan Hedegård Omval 1 år
 • 11 Fastställande föreslagen medlemsavgift 2018 (Mötets ordf.)
  Årsmötet beslutade att medlemsavgifterna bibehålls på samma nivå som beslutades vid årsmötet för 2016, 27 april 2017.
  Medlemsavgift för enskild medlem 175 kr per år.
  Medlemsavgift för familjemedlemskap 300 kr per år.
 • 12 Tid och plats för nästa årsstämma (Mötets ordf.)
  Årsmöte 2018 hålls 26 maj 2019. Plats meddelas senare.
 • 13 Övriga frågor (Mötets ordf.)
  Li S informerade om att Thoma Hellström erbjudit sig att medverka vid byte av spant under vintern 2019.
  Diskussion om Sunbeams Vänners syfte. Konstaterades att SV hjälper till att hitta uppdrag för Sunbeam samt är behjälpliga att restaurera och hålla skeppet i skick.
 • 14 Mötets avslutande (Mötets ordf.)
  Ordförande avslutade mötet.
  Årsstämman tackade Nils Erik för den tid han varit ordförande i Sunbeams Vänner.

Konstituerande möte
Separat protokoll

Vid protokollet

Gunnar Dahlin

Justeras                                                  Justeras

Nils-Erik Göterstad                           Patrick Karlsson

Tid: 27 april 2017 kl.18:30

Lokal: Stöttboden, Beckholmens Dockförening

 • 1 Mötets öppnande och fastställande av röstetal (Ordf.)
  Röstantal fastställt!
 • 2 Fastställande av dagordning (Ordf)
  Dagordning ok!
 • 3 Val av mötets ordf., sekreterare och 1st justerare (Ordf.)
  Nils-Erik Ordf, Jesper Oikari Sekreterare. Eva justerar protokollet.
 • 4 Verksamhetsberättelse (Ordf.)
  Den är ok!
 • 5 Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst (Ordf.)
  Ja. Trots att dagordningen kom för sent!
 • 6 Ekonomisk redogörelse för det gångna verksamhetsåret (Ordf.)
  Ok, egt styrelsen!
 • 7 Revisionsberättelse
  Granskad och ok av Marie Ölund enligt revisionsberättelse!
  Eget kap på 22 000kr
  Revisionsberättelse är ok enligt deltagare.
 • 8 Styrelsens ansvarsfrihet eller ej
  Styrelsen ges ansvarsfrihet.
 • 9 Motioner (Ordf.)
  Inga motioner inkommit.
 • 10 Fastställelse av antal ledamöter i styrelsen, val av ny
  styrelse, valberedning och revisor. (Valberedningen)
  5st ordinarie och 2st suppleanter är konstaterat.
  Nils-Erik Ordförande ytterligare 1 år, till 2018 (omval).
  Annika Sjögren 2 år till som ordinarie ledamot 2019 (Med brasklapp om att hon ev avgår efter 1år) omval.
  Gunnar A fortsätter som ledamot i 2 år, omval.
  Patrick fortsätter som Ordinarie ledamot till 2019.
  Stellan Lindgren fortsätter som Suppleant till 2018.
  Gunnar Dahlin Nyval som Ordinarie ledamot nyval till 2019.
  Jesper Oikari avgår som ordinarie ledamot.
  Eva Risinger nyval till Suppleant, 1 år 2018.
  Valberedningen kvarstår.
  Ingrid Ededal går in som revisor och Marie Öhlund avgår.
 • 11 Fastställande föreslagen medlemsavgift 2017 (Mötets ordf.)
  Medlemsavgiften är höjd till 175 resp 300kr. Årstämman godkänner förslaget.
 • 12 Tid och plats för nästa årsstämma (Mötets ordf.)
  Ska ske i skiftet april maj 2018, Plats återkommer vi med!
 • 13 Övriga frågor (Mötets ordf.)
  Inga övriga frågor!
 • 14 Mötets avslutande (Mötets ordf.)
  Konstituerande möte
  Mötet avslutas!

Övriga frågor, information bokningar  m m
Inga övriga frågor!

/Justerat av Eva!

Tid: 9 juni 2016 kl: 19:25

Lokal: Stöttboden, Beckholmens Dockförening § 1 Mötets öppnande och fastställande av röstetal (Ordf.)  Nils-Erik (ordförande öppnade mötet)  Deltagare på årsmötet var 10st:

§ 2 Val av mötets ordf., sekreterare och 1st justerare (Ordf.)

Nils-Erik till mötets ordförande Lena Reichl valdes till justera protokollet Ingrid Ededahl till mötets sekreterare

§ 3 Verksamhetsberättelse (Ordf.)

Under förra året har styrelsen haft 6st möten och en hel del kontakt och konversation via mail. Styrelsen har dessutom:

jobbat vidare för att ta fram ett koncept för hur och till vilka vi ska vända oss med reklam och erbjudanden om att segla

– tagit fram ett informationsblad med erbjudande om tre olika segelturer under sommaren. Detta har spridits på facebook, linkedin, till medlemmarna via post och via epost.

Tagit fram ett koncept för fotokurs och spridit på facebook, linkedin, till medlemmarna via post och via epost.

– Nått fler medlemmar via facebook-gruppen.

– stöttat i vårrustningen

För mer information se ”Året som gått i föreningen” Bilaga 2

§ 4 Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst (Ordf.)

Årsmötet svarade ja, kallelse se bilaga 2

§ 5 Ekonomisk redogörelse för det gångna verksamhetsåret

Från balansrapporten framgår det att vi har ca 40 000kr i tillgångar per 31 dec 2015.

Från resultatredovisningen kan man utläsa att vi gjort en förlust under 2015 på ca 3500kr.

Under 2015 fick vi in drygt 10 000kr i medlemsavgifter. Antalet betalande medlemmar ökade under 2015 bet 25st.

Under året gjorda utbetalningar:

– Föreningen har skänkt 10 000kr till UMMAB för underhåll av Sunbeam

– Betalt UMMAB för båthyra (fotokurs) 18 000kr

– Betalt fotograf 15 000kr

– Betalt mat under fotoresa 5000kr

– ca 4000kr i övriga kostnader

Revisionen gjord av vår revisor Marie Öhlund. Enligt revisionen finns ingen anmärkning och styrelsen beviljas därmed av årsmötet ansvarsfrihet.

§ 6 Motioner (Ordf.) 

Inga motioner har inkommit

§ 7 Fastställelse av antal ledamöter i styrelsen, val av ny styrelse, 

valberedning och revisor. (Valberedningen) 

se bilaga 3

§ 8 Fastställande av medlemsavgift 2015 (Mötets ordf.) 

Årsstämman beslöt att medlemsavgiften höjs med 25kr 2017 

(175kr/person och 275kr/familj)

§ 9 Tid och plats för nästa årsstämma (Mötets ordf.) 

Beckholmen 20 april 2017 

§ 10 Övriga frågor (Mötets ordf.) 

 – Ingrid avtackades med en blomma. 

– Magnus Andersson kommer att vara samordnande för aktiviteter kopplade 

till rustning. 

§ 11 Mötets avslutande (Mötets ordf.) 

– Mötet avslutades.

Nils-Erik – ordförande

Jesper Oikari – sekreterare, ansvar för att ta fram turkort

Annika Sjöström – kassör ansvar för ekonomin

Lena Reichl – Webbansvarig, ansvarig för årliga utskick till medlemmar

Gunnar Andersson – ansvar för sammanhållande facebook

Patrick Karlsson – ansvar för medlemsregistret

Stellan Lindgren

Den 17 maj 2015 hölls årsstämma i föreningen Sunbeams Vänner i Stöttboden på Beckholmen.

1 Mötets öppnande och fastställande av röstetal (Ordf.)

Nils-Erik (ordförande öppnade mötet)
Deltagare på årsmötet: Nils-Erik Göterstad, Ingrid Ededahl, Jesper Oikari, Lena Reichl, Egon Reichl, Jan Hedegård och Gunnar Andersson (till del)

2 Val av mötets ordf., sekreterare och 1st justerare (Ordf.)
Jesper Oikari valdes till justera protokollet
Nils-Erik till mötets ordförande
Ingrid Ededahl till mötets sekreterare

3 Verksamhetsberättelse (Ordf.)
Under förra året har styrelsen haft 6st möten och en hel del kontakt och konversation via mail. Styrelsen har dessutom:
– samverka genom att delta på UMMABs möte i Uppsala och UMMAB har deltagit i SV möte.
– gjort en överenskommelse med UMMAB om samarbete och gränsdragningar
– jobbat mycket för att ta fram ett koncept för hur och till vilka vi vi ska vända oss md reklam och erbjudanden att segla
– Gått genom innehållet från alla gamla loggböcker för att nå presumtiva medlemmar (i maj hade föreningen 91 medlemmar)
– Föreningen har skänkt 10 000kr till UMMAB för underhåll av Sunbeam
– tagit fram et informationsblad med erbjudande om tre olika segelturer under sommaren. Detta har spridits på facebook, linkedin, till medlemmarna via post och via epost.
– ökad medlemsseglingarna till 2st stycken under sommaren (dubblerat)
– stöttat i vårrustningen
– startat samverkan med Studieförbundet för genomföra olika typer av kamratcirklar (Jan och CG är numer behöriga att hålla i dessa)
– Tagit fram ett koncept för fotokurs och spridit på facebook, linkedin, till medlemmarna via post och via epost.

4 Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst (Ordf.)
Årsmötet svarade ja

5 Ekonomisk redogörelse för det gångna verksamhetsåret (Ordf.) 
Under året gjorda utbetalningar:
10 000kr till UMMAB
Vi hade ca 4000kr i kostnader
Nu har vi 20 550kr i kassan

Revisionen gjord av vår revisor Marie Öhlund. Enligt revisionen finns ingen  anmärkning och styrelsen beviljas därmed av årsmötet ansvarsfrihet.

Budget 2015
Högst 10 000kr till Sunbeam i bidrag till rustning
Ca 3000 kr reklam
Ca 2000 kr för sammankomster

7 Motioner (Ordf.)
Inga motioner har inkommit

8  Fastställelse av antal ledamöter i styrelsen, val av ny styrelse, valberedning och revisor. (Valberedningen)

 • Ordförande: Nils-Erik Göterstad     Omval 1 år
 • Kassör: Annika Sjögren              Omval 2 år
 • Sekreterare: Ingrid Ededahl         1 år kvar
 • Ledamot: Jesper Oikari              Omval 2 år
 • Ledamot: Lena Reichl                Nyval 2 år
 • Suppleant: Egon Reichl              Omval 1år
 • Suppleant: Natalie Vaneker          Omval 1år
 • Revisor: Marie Öhlund               Omval 1år
 • Valberedn.: Jan Hedegård            tills vid.
 • Valberedn.: Alexandra Surell        tills vid.
 •                      Anna Otmalm avgår helt från styrelsearbete och Lena Reichl tar hennes plats som ledamot.

9 Fastställande av medlemsavgift 2015 (Mötets ordf.)
Förslag från styrelsen är att vi fortsätter med oförändrad avgift (150kr/person och 250kr/familj)

10 Tid och plats för nästa årsstämma (Mötets ordf.) 
Styrelsen återkommer med detta

11 Övriga frågor (Mötets ordf.)
Frågan om effektiviteten med att ha en förening togs upp. Det är mycket formella krav som styrelsen måste genomföra och litet engagemang från medlemmarna att delta. Årsmötet tog inget beslut i frågan men kommer under året att undersöka vad ett beslut om att lägga ner föreningen skulle få för konsekvenser.

15 Mötets avslutande (Mötets ordf.)

Konstituerande möte
Nils-Erik fortsätter som ordförande
Ingrid Ededahl fortsätter som sekreterare
Annika Sjöström fortsätter som kassör
Lena Reichl – Webbansvarig

Övriga frågor

Pågående aktiviteter:

 • NE & Jesper fortsätter arbetet med att ta fram flyers i syfte att sprida information om segelturerna med Sunbeam.
 • Jesper tar fram en banner och undersöker hur vi kan få till informationen om turerna och fotokursen mha en banner på hemsidan för Vist Stockholm
 • Ingrid jobbar vidare med medlemslistan
 • Ingrid & Lena jobbar vidare med fotokursen
 • NE är med på UMMABs årsstämma i morgon
 • Studieverksamheten rullar vidare

Tid: 1 oktober 2014 kl.19.00

Lokal: Stöttboden, Beckholmens Dockförening

 • 1 Mötets öppnande och fastställande av röstetal (Vice ordf.)

15 deltagare på mötet.
Eva Ekman, Jan Hedegård, Ingrid Ededahl, Ture Salén, Marie Larsson, Anna Otmalm, Per Jonsson, Peter Hallert, N-E Göterstad, Annika Sjögren, Jesper Oikari, Egon Reichl, Lena Reichl, Marie Öhlund, Natalie Vaneker

4st från UMMAB var representerade (Jan, Peter, Per och Ture)

 • 2 Val av mötets ordf., sekreterare och 1st justerare (Vice ordf.)

Jan Hedegård valdes till mötets ordförande, Ingrid Ededahl till sekreterare och Natalie Vaneker samt Anna Otmalm till justerare

 • 3 Styrelsen berättar om aktiviteter under förra året (Sekr.)

Se utskick ”Sunbeams Vänner Nyhetsbrev 2013, bilaga 1

 • 4 Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst (Mötets ordf.)

Svaret på frågan är ja.

 • 5 Redogörelse för det gångna verksamhetsåret, årets resultat och fastställande av balansräkning samt resultatrapport. (Kassör)Föreningens kassör redogjorde för verksamhetsåret. Resultatet för 2013 var 3kr. Revisorn gjorde en anmärkning: Beslut saknas i styrelseprotokollen om utgifter som föreningen haft (finns dock väl redovisat i bokföringen).

                                             

 • 6 Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen (Mötets ordf.)

Revisorn ansåg att mötet kan bevilja sittande styrelse ansvarsfrihet. Mötet beviljade ansvarsfrihet för styrelsen.

 • 7 Motioner (Mötets ordf.)
  Inga motioner har inkommit

                     

 • 8 Fastställelse av antal ledamöter i styrelsen, Val av ny styrelse, valberedning och revisor. (Valberedningen)

Valberedningen förslag till ny styrelse är:

Post              Namn                                 MP                ANM.

Ordförande: Nils-Erik Göterstad          1år             Nyval 1 år
Kassör:       Annika Sjöström             2år             (1 år kvar)
Sekreterare: Ingrid Ededahl                2år             Omval 2 år
Ledamot:     Jesper Oikari 2år             (1 år kvar)
Ledamot:     Anna Otmalm                 2år             Nyval 2 år

Suppleant:   Egon Reichl                    1år             Nyval 1 år
Suppleant:   Lena Reichl                    1år             Nyval 1 år
Suppleant:   Natalie Vaneker              1år             Omval 1år

Revisor:      Marie Öhlund 1år             Nyval 1 år
Valberedn.:  Jan Hedegård                 tills vid.       Omval

Valberedn.:  Alexandra Surell             tills vid.       Nyval

 • 9 Fastställande av medlemsavgift 2015 (Mötets ordf.)

Mötet godkände styrelsens förslag att vi fortsätter med oförändrad avgift
150kr/person alternativt 250kr/familjemedlemskap

 • 10 Verksamhetsplanering 2015 (Alla)
  Mötet diskuterade mycket kring hur föreningen bäst kan stötta det fortsatt bevarandet av Sunbeam. Tillsammans med representanter från UMMAB så kom bla följande diskussioner upp:
 • UMMAB: Bolagets verksamhet är just nu vacklande. I år har UMMAB inte fått det antalet uppdrag som behövs för underhåll och löpande kostnader. Enligt prognosen ser det ut som om det kommer att vara ännu färre forskningsuppdrag i framtiden (dvs uppdrag som delägarna får in via forskning). En annan faktor just nu är att UMMAB snart måste ta ett beslut kring vilken klassning Sunbeam ska ha i framtiden dvs ska hon fortsätta vara klassad som forskningsfartyg (=Handelsfartyg) eller ska klassningen göras om till fritidsfartyg. Skillnaden är stor utifrån möjligheterna att ta in uppdrag. Som handelsfartyg går det bra att fortsätta bedriva affärsverksamhet. Men certifikatet kräver en högre standard på utrustning, kontroller från transportstyrelsen mm som allt kostar en hel del. Som fritidsfartyg ingen affärsverksamhet bedrivas med konsekvensen att alla intäkter måste baseras på en kostnadsdelning av omkostnaderna (för att driva fartyget) mellan alla vänner och vänners vänner som vill vara med och segla. Omkostnaderna ligger mellan ca 100 000kr-500 000kr/år beroende på hur mycket underhåll som måste göras. Detta beslut kommer att ha helt avgörande betydelse för bolagets och förenings verksamhet. Mötet enades dock om att vi fram till något beslut tagits fortsätter att arbetet som vanligt. Föreningen får möjligheten att komma in med ett underlag till UMMAB kring hur vi ser att man kan driva verksamheten med fritidsfartygsklassning.
 • Vid diskussionen framkom att det viktigaste vi i föreningen just nu kan göra är att hjälpa till och få in uppdrag. Det finns dock några faktorer vi behöver hjälpas åt med för att göra detta lättare för föreningen:
  1) Bokningslistan och prislistan måste vara tillgänglig för SV styrelse löpande. SV hade förslag på en gemensam plats dit alla kan gå och titta. I dagslägen är det Per J (UMMAB) som ansvara för listan). SV föreslår att alla bokningar går direkt till UMMAB och handhas av UMMAB.
  2) De mest attraktiva veckorna – då behöver Sunbeam vara tillgänglig. Finns det planerade privata seglingar så behöver de komma i andra hand om det finns möjlighet att få in uppdrag.
  3) UMMAB behöver ca 15 dygn/år i uppdrag för att hålla Sunbeam på en rimlig nivå i forma av underhåll och löpande kostnader.

4) I bokningslistan behöver det vara synligt vilka datum det finns skeppare och inte, helst behöver vi redan på förhand peka ut vilka datum som det är önskvärt att få in uppdrag på. SV kommer med ett förslag på hur vi kan utveckla bokningslistan.

5) vi behöver göra ett seriöst intryck när vi försöker ”ragga” uppdrag – för det krävs det material mm. SV tittar vidare på detta.
6) Vi behöver tillsammans se över upphandlingsreglerna mm så att Sunbeam kan vara ett alternativ vid offentlig upphandling.
7) Vi behöver ibland kunna ta in en ytterligare båt då passagerarantalet 12st, är begränsande. Ett samarbete med Deodar behöver utvecklas.

 • Informationsspridning om Sunbeam och möjligheterna att segla med henne är en viktig uppgift för föreningen, då vi är många som på olika sätt kan stötta i detta. Vi i föreningen jobbar vidare med att ta fram förslag på hur detta ska göras. Vi behöver inom föreningen sätta upp regler för hur vi använder vår hemsida och facebooksida tex att inte sätta ut namn hur som helst mm.
 • Ragga medlemmar och utöka medlemsantalet är också viktigt. Med fler medlemmar kan vi göra mer och når ut vidare med information. För att utöka denna så är det viktigt att vi alla försöker komma ihåg vilka som varit ombord och vilka företag som vi kört uppdrag för och lista dessa. Med den informationen kan SV gå ut och ragga medlemmar och uppdrag bland dessa.
 • Hur kan/ska vi jobba ihop (Sunbeams vänner/UMMAB)?:
  1) Efter årsmötet ska vi var och en på varsitt håll fundera hur vi kan gå vidare i både stort och smått.
  2) Vi har ett gemensamt möte (styrelserna) den 10/11 för fortsatt diskussion baserat på vad var och en kommit fram till. Jan och Ingrid går ut med kallelse för detta.
  3) Föreningen ska vara representerad på UMMABs planeringsmöte i januari.
  4) Föreningen/UMMAB är representerad på respektive bolagsstämma/årsmöte.
 • 12 Budget för kommande verksamhetsår (Kassör)
  Hemsidan                                         800kr
  Styrelseutgifter                                1000kr

Omkostnader/marknadsföring            3000kr

Sunbeams vännersegling                   1500kr
TOT:                                              6300kr

 • 13 Tid och plats för nästa årsstämma (Mötets ordf.)

Nästa årsmöte förslagsvis i maj 2015.

 • 14 Övriga frågor (Mötets ordf.)

Inga övriga frågor

Den 7 maj 2013 hölls årsstämma i föreningen Sunbeams Vänner i Stöttboden på Beckholmen.

§ 1 Mötets öppnande och fastställande av röstetal (Eva)

På mötet var det 11st röstberättigade medlemmar

§ 2 Val av mötets ordförande, sekreterare och 1st justerare (Eva)

Peter Hallerdt valdes till mötets ordförande, Ingrid Ededahl till sekreterare och Natalie Vaneker till justerare.

§ 3  Styrelsen berättade om några aktiviteter under förra året (Eva)

Föreningen stöttade vårrustningen 2012 av Sunbeam när hon låg i Uppsala och deltog under seglingen från Uppsala till Stockholm. Under hela sommaren 2012 låg Sunbeam på Galärvarvet då det pågick (pågår fortfarande under 2013) renovering av Beckholmen.

Vi gjorde en rejäl storstädning av byssan under juli. I början av sommaren köpte vi in en fin mässings-(skepps)lampa som nu sitter i byssan. Lampan skänktes av föreningen till båten.

Under början av september hade vi vår årliga medlemssegling. En mycket lyckad dag med fint väder och fullsatt båt. Titta gärna på våra fotografier från medlemsseglingen på hemsidan www.sunbeamsvanner.se

Styrelsen har tagit tar fram en broschyr som beskriver vilka tjänster och aktiviteter man kan köpa ombord på Sunbeam. Vi i föreningen skulle gärna vilja att ni medlemmar hjälper till och försöker sprida broschyren i syfte att få in kunder som vill använda Sunbeam för olika seglingsaktiviteter.

Under 2012 har vi 68st medlemmar, vilket är fantastiskt.

§ 4 Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst (Ordf.)

Årsmötet var överens om att mötet utlyst enligt stadgarna

§ 5 Redogörelse för det gångna verksamhetsåret

Årets resultat och fastställande av balansräkning samt  resultatrapport. (Annika)

Se bilaga    

§ 6 Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen (Ordf.)

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2012

§ 7            Motioner (Ordf.)

Inga motioner har inkommit

§ 8 Fastställelse av antal ledamöter i styrelsen, val av ny styrelse 5st ordinarie och 3st suppleanter och valberedning. (Ordf.)

Till ny styrelse utsågs:

Ordförande:                Kristina Oliviusson          (nyval 1år)
Kassör:                        Annika Sjögren               (omval 2år)
Sekreterare:               Ingrid Ededahl                (1 år kvar)
Ledamot:                    Jesper Oikari                  (nyval 2år)
Ledamot:                    Daniel Oliviusson            (nyval 2år)
Suppleant:                  Eva Ekman                      (nyval 1år)
Suppleant:                  Natalie Vaneker              (nyval 1år)
Suppleant:                  Anette Högström           (nyval 1år)

Behöriga att teckna firma är: Eva Ekman, Ingrid Ededahl och Annika Sjögren
Valberedning: Björn Oliviusson och Jan Hedegård  

§ 9 Fastställande av medlemsavgift för 2014 (Ordf.)

Ingen förändring av årsavgiften föreslogs. 150kr/medlem och 250kr för familjemedlemskap kvarstår.

§ 10          Verksamhetsplanering 2013 (Alla)

– vad ska föreningen koncentrera sina resurser på?
Flera förslag kom upp: bygga och ta fram skyltar att sätta på båten och kunna ha på bryggan. Skyltarna ska beskriva Sunbeam och möjliga aktiviteter och användas i reklamsyfte. Delta vid andra aktiviteter som arrangeras i skärgården med temas som gör det logiskt att ha Sunbeam eller reklam för båten på plats. Ta fram fler broschyrer i kraftigare papper som kan delas ut vid olika aktiviteter till intresserade kunder. Delta i och arrangera aktiviteter som ”öppen båt” vid bryggan och bjuda in potentiell kunder. Kontakta det nya infocentret vid djurgårdsbron för att göra reklam för Sunbeam. Det finns ett förslag från UMMAB styrelse att föreningen skulle kunna ta åt sig ett sk ”vattenprojekt” vilket går ut på att ta fram ett förslag kring hur vi skulle kunna införskaffa en vattenreningsanläggning ombord. Det finns en massa riggningsarbete att göra och arbeten ombord såsom målning av innertak. UMMAB är tacksamma om föreningen kan hjälpa ill med snabba utskick till medlemmar när det finns behöv av hjälp med rustning eller personal ombord på olika uppdrag.

§ 11 Förslag och anmälan till arbetsgrupper (Ordf.)

Denna punkt lämnades till styrelsen att besluta om     

§ 12 Budget för kommande verksamhetsår (Annika)

Ingen specifik budget för 2013

§ 13 Tid och plats för nästa årsstämma (Ordf.)

Under maj 2014.

§ 14 Övriga frågor

Peter visade bilder och berättade hur det går med bygget av en sk navhytt på Sunbeam. Bilderna kommer att läggas ut på hemsidan. Sunbeam kommer att tas till Stockholm efter den 15 maj, datum är inte spikat. Troligt är att hon kommer att ligga i Stockholm hela nästa vinter i dockan för rustning.

§ 15 Mötets avslutande

– Konstituerande möte

Den 30 maj 2012 hölls årsstämma i föreningen Sunbeams Vänner i Stöttboden på Beckholmen.

Närvarande: Eva Ekman, Ingrid Ededahl, Annika Sjögren, Kristina Oliviusson, Jesper Okari

§ 1 Mötets öppnande och fastställande av röstetal (Eva)
Mötet öppnades av ordförande.  4 st. styrelseledamöter och 1st. suppl. närvarande.

§ 2 Val av mötets ordförande, sekreterare och 1st justerare (Eva)
Kristina Oliviusson, Ordförande
Ingrid Ededahl, Sekreterare
Annika Sjögren, Justerare

§ 3 Styrelsen berättar om några aktiviteter under förra året (Eva)
Sunbeams vänner har köpt in en stor fin mässingslampa till byssan. Denna skänks från ”vännerna” till båten.
Övrigt se Nyhetsbrev 2012

§ 4 Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst (Ordf.)
Ja, enligt mötet!

§ 5 Redogörelse för det gångna verksamhetsåret, årets resultat och fastställande av balansräkning samt resultatrapport. (Annika)
Se Balansräkning

§ 6 Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen (Ordf.)
Ja, enligt mötet

§ 7 Motioner (Ordf.)
Inga motioner har inkommit.

§ 8 Fastställelse av antal ledamöter i styrelsen, val av ny styrelse och valberedning (Ordf.)
– Förslag från valberedningen
– Förslag till arbetsuppgifter för styrelsen
– Förslag från valberedningen, arbetsgruppens sammansättning

Antalet styrelseledamöter fastställdes till 4 ordinarie, 2 suppleanter. Valberedningen kom in med ett förslag och efter mötets beslut antogs följande i styrelsen
Ordförande: Eva Ekman, 1 år (omval)
Kassör: Annika Sjögren, 1 år (kvar)
Sekreterare: Ingrid Ededahl, 2 år (omval)
Ledamot: Kristina Oliviusson, 1 år (kvar)
Suppleant: Daniel Oliviusson, 1 år (omval)
Suppleant: Jesper Oikari, 1 år (omval)
Revisor: Ingrid Ededahl, 1 år (nyval)
Valberedning: Björn Oliviusson (samankallande)
och Jan Hedegård

Ett förslag till arbetsuppgifter för styrelsen och arbetsgrupperna lades fram. Se Arbetsuppgifter

§ 9 Faställande av medlemsavgift för 2012 (Ordf.)
Ligger kvar som 2010, 150 kr för enskild medlem och 250 kr för familjemedlemsskap.

§ 10 Verksamhetsplanering 2012 (Alla)
– Viktigaste uppgiften 2011 är att marknadsföra Sunbeam och Sunbeams vänner i syfte att få in uppdrag och medlemmar.
– Vi skagenomföra 1 st medlemsseglingar 2012.
– Hjälpa till vid underhåll och rustning

§ 11 Förslag och anmälan till arbetsgrupper (Ordf.)

Inga arbetsgrupper är utsedda 2012. Arbetsinsatserna regleras inom styrelsen och på styrelsemöten 2012. (se Arbetsuppgifter)

§ 12 Budget för kommande verksamhetsår
Hemsidan 1000 kr
Styrelseutgifter 2000 kr
Omkostnader och marknadsföring  1000 kr

§ 13 Tid och plats för nästa årsstämma
Ambitionen är april 2013.

§ 14 Övriga frågor

§ 15 Mötets avsutande

Konstituerande möte hölls

Den 22 maj 2011 hölls årsstämma i föreningen Sunbeams Vänner i Stöttboden på Beckholmen.

Närvarande: Ingrid Ededahl, Annika Sjögren, Lena Hermansson, Kristina Oliviusson, Ingrid Lundin, Jan Waldenström, Jan Hedegård, David Hermansson

§ 1 Mötets öppnande och fastställande av röstetal.

Mötet öppnades av vice ordförand, 1 st representant från UMMAB AB, 4 st. medlemmar och 3 st. styrelseledamöter närvarande.

§ 2 Val av mötets ordförande, sekreterare och en justerare.

Till ordförande vid stämman valdes Jan Hedegård. Till sekreterare valdes Ingrid Ededahl och justerare Ingrid Lundin.

§ 3 Styrelsen berättar om några aktiviteter under förra året.

En medlemmsegling genomfördes i augusti 2010 där ca 12 personer deltog. En årstämma hölls i April 2010. Det upprättades en hemsida www.sunbeamsvanner.se Några medlemmar deltog i UMMAB-uppdrag bl a ”Haparandaresan” samt upp- och nedfärd Uppsala/Stockholm. Medlemmarna har också deltagit och hjälpt itll vid rustning nu i våras bl a inköp av div. utrustning p IKEA och JYSK.

§ 4 Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst

Ja, enligt mötet!

§ 5 Redogörelse för det gångna verksamhetsåret, årets resultat och fastställande av balansräkning samt resultatrapport

Redogjordes för stämman av Ingrid Ededahl.

§ 6 Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen

Ja, enligt mötet.

§ 7 Motioner

Inga motioner har inkommit.

§ 8 Fastställelse av antal ledamöter i styrelsen, val av ny styrelse och valberedning

Antalet styrelseledamöter fasställdes till 5 ordinarie, 4 suppleanter. Valberedningen kom in med ett förslag och efter mötets beslut antogs följande i styrelsen;

Ordförande: Eva Ekman, 1 år (omval)
Kassör: Annika Sjögren, 2 år (nyval)
Sekreterare: Ingrid Ededahl, 1 år (kvar)
Ledamot: Lena Hermansson, 1 år (kvar)
Ledamot: Kristina Oliviusson, 2 år (nyval)
Suppleant: Daniel Oliviusson, 1 år (nyval)
Suppleant: Jesper Oikari, 1 år (kvar)
Suppleant: Ingrid Lundin, 1 år (nyval)
Suppleant: Janne Waldenström 1 år (nyval)
Revisor: Lena Hermansson, 1 år (omval)
Valberedning: Björn Oliviusson (samankallande)
och Jan Hedegård

Ett förslag till arbetsuppgifter för styrelsen och arbetsgrupperna lades fram.

§ 9 Faställande av medlemsavgift för 2012

Ligger kvar som 2010, 150 kr för enskild medlem och 250 kr för familjemedlemsskap.

§ 10 Verksamhetsplanering 2011

Viktigaste uppgiften 2011 är att marknadsföra Sunbeam och Sunbeams vänner i syfte att få in uppdrag och medlemmar. *Vi ska försöka få till 2 medlemsseglingar 2011. Vi ska försöka ta Sunbeam och lägga henne vid attraktiv kaj för att ragga medlemmar och uppdrag och visa upp båten för allmänheten. Stämman föreslår att en fest planeras och genomförs.

§ 11 Förslag och anmälan till arbetsgrupper

Ett förslag till omstrukturering av arbetsgrupper och medlemmar i dessa togs fram under mötet och besklutades.

§ 12 Budget för kommande verksamhetsår

Hemsidan 1000 kr, en ev festkostnad 1000 kr, styrelseutgifter 1000 kr, omkostnader och marknadsföring vid kaj 1000 kr, eventuellt inköp av lampa i salongen 1000 kr

§ 13 Tid och plats för nästa årsstämma

22 April 2012 kl. 16:00 i Stöttboden på Beckholmen.

§ 14 Övriga frågor

Daniel jobbar vidare på broschyren, palnerar vara klar snarast. Daniel förslås också ta fram ett underlag för presentkort, medlemskap. Frågan om hur gör man om n´man vill vara med och lära sig sköta och köra båten ställdes. en Skeppare, en maskinist och en jungman måste finnas ombord. Lärling går utanför dessa. Som jungman behövs ett läkarintyg för sjöfart.. Styrelsens viktigaste uppdrag: locka medlemmar och ragga uppdrag!. Lena och David fixar en facebook grupp!

§ 15 Mötets avsutande

Konstituerande möte hölls.

Den 11 April 2010 hölls årsstämma i föreningen Sunbeams Vänner i Stöttboden på Beckholmen.

Vi tackar speciellt Marianne Pedersén (och Anna Tolstoj) som inledde mötet med ett föredrag om Sunbeams tidigare öden. Det visades bilder och berättades om några av dom äventyr från Medelhavsexpiditionen 1962 som hon och forskningsgruppen varit med om på Sunbmeam.

 • 1 Mötets öppnande och fastställande av röstetal.

Eva Ekman samlade in antalet röstberättigade på mötet.

 • 2 Val av mötets ordförande, sekreterare och en justerare.

Eva Ekman berättade att det inkommit en fullmakt från gamla styrelsen som föreslår att Jan Hedegård öppnar mötet och är ordförande på mötet. Stämman sade ja till detta.

Jan Hedegård uppmanade stämman att välja mötessekreterare och justerare.

Till sekreterare valdes Ingrid Ededahl och justerare Lasse Granath.

 • 3 Föredrag om Sunbeams tidigare öden av professor Marianne Pedersén som var en av initiativtagarna till inköpet av Sunbeam som forskningsfartyg 1962.

C-G velin (VD, UMMAB) berättar om några aktiviteter under förra året.

Marianne Pedersén visade bilder och berättade om några av de äventyr, från år 1962 och framåt, hon och resten av forskningsgruppen varit med om på Sunbeam. Hennes föredrag videofilmades.

CG Velin berättade i korta ordalag om Sunbeams äldre historia (före 1962) och om arbetet efter branden 2008.

CG Velin tog också tillfället i akt och tackade medlemmarna för dets stora bidraget under 2009. Bidraget har använts för att renovera Sunbeam efter branden.

Frågan om det ska byggas en ny styrhytt ställdes. CG Velin svarade att detta ännu inte är beslutat av UMMAB:s styrelse.

 • 4 Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst och godkännande av dagordning.

Mötesdeltagarna bekräftade att mötet blivit stadgeenligt utlyst samt godkände dagordningen

 • 5 Redogörelse för det gångna verksamhetsåret, årets resultat och fastställande av balansräkning samt revisionsberättelse

  Lisbeth Byrdeman redogjorde kortfattat för det ekonomiska läget.
 • 6 Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.

Mötet beslöt att ge förra styrelsen ansvarsfrihet

 • 7 Motioner.

Inga motioner har inkommit.

 • 8 Fastställelse av antal ledamöter i styrelsen, val av ny styrelse och valberedning.

Mötet kom fram till att styrelsen ska bestå av ordförande, fyra ordinarie ledamöter och fyra suppleanter.

Mötet valde

Ordförande: Eva Ekman, 1 år
Ledamot 1: Lisbeth Byrdeman, 2 år
Ledamot 2: Ingrid Ededahl, 2 år

Ledamot 3: Gruppledaren

Informationsgruppen (Lena Hermansson), 2 år
Ledamot 4: Gruppledaren Aktivitetsgruppen, 2 år

Fyra suppleanter: Gruppledarna i övriga arbetsgrupper, dvs Bidragsgruppen, Lärlingsgruppen, Utrustningsgruppen och Festkommittégruppen.

Valberedning: Kristina Oliviusson samt Jan Hedegård

Revisor: Lena Hermansson

 • 9 Beslut om nya stadgar.

Ingrid Ededahl redovisade förändringarna i förslaget till nya uppdaterade stadgar. Mötet beslöt att anta de uppdaterade stadgarna med ändringen att flytta stycke 2 i paragraf 2 ”Föreningens verksamhet” till punktlistan under paragraf 4 ”Verksamhetsberättelse”.

En diskussion fördes huruvida paragraf 12 ska vara kvar i stadgarna eller inte. Mötet höll med om att den är negativ i sin utformning men erfarenhet visar att den vid enstaka fall kan behövas. Mötet beslöt att ha paragraf 12 kvar.

Frågan om stadgarna behöver registreras togs upp. Ordföranden (Eva Ekman) lovade att ta reda på detta.

 • 10 Fastställande av medlemsavgift för år 2011.

Mötet beslöt att medlemsavgiften skall fr o m 2011-01-01 vara följande:

* 150kr för enskild medlem och

* 250kr för familjemedlemskap.

 • 11 Information om verksamhetsplanering2010

Ingrid Ededahl redovisade korfattat idéer kring arbetsformer och verksamhet under 2010 samt ett utkast kring olika planerade aktiviteter under sommaren 2010 som medlemmarna i Sunbeams vänner kan delta i.

 • 12 Förslag och anmälan till arbetsgrupper

Mötesordföranden delade ut ett anmälningsformulär och bad de medlemmar som vill anmäla sig till en arbetsgrupp att göra detta, Lasse Granath erbjöd sig att bistå vid Sunbeams sjökortsinköp så att bästa rabatter erhålls.

Styrelsen uppmanar fler som vill delta i arbetsgrupperna att anmäla sig. Ta kontakt med den som redan är anmäld eller med ordföranden Eva Ekman.

Arbetsgrupperna skall nu formera sig och utse en gruppledare. Gruppledaren kommer att ingå som ordinarie ledamot eller suppleant i styrelsen.

 • 13 Budget för det kommande verksamhetsåret.

Eftersom ingen verksamhet förekommit inom ”Sunbeams Vänner” på mycket lång tid saknas grundlag för att kunna göra en budget för verksamhetsåret 2010-2011. Någon formell budget kan därför inte beredas förrän nästa år då erfarenheter inhämtats från det kommande årets arbete.

 • 14 Tid och plats för nästa årsstämma.

Mötet konstaterade att söndag em är en bra tid för möten och årsstämmor inom ”Sunbeams Vänner”. Mötet överlämnade till styrelsen att bestämma tid och plats för nästa årsstämma.

 • 15 Övriga frågor.

Inga övriga frågor fanns att diskutera .

 • 16   Mötets avslutande.

Mötesordföranden avslutade mötet .