Stadgar 2018-03-27T12:37:42+00:00

Stadgar för Föreningen Sunbeams Vänner

Antagna 2010-04-11

§ 1
NAMN OCH ÄNDAMÅL

Föreningens namn är FÖRENINGEN SUNBEAMS VÄNNER. Föreningen är ideell och dess ändamål är att främja bevarandet av the sailing trawler SUNBEAM of Lowestoft, England, 1905 med ursprunglig beteckning LT669.

§ 2
FÖRENINGENS VERKSAMHET

Föreningen skall. genom olika aktiviteter, verka för sitt ändamål främst genom att tillse att SUNBEAM underhålls med största möjliga hänsyn till dess kulturhistoriska värde.
Styrelsen skall till medlemmarna årligen förmedla information om föreningens verksamhet.

§ 3
MEDLEMSKAP

Som medlem kan bli, mot erläggande av medlemsavgift, var och en som vill stödja föreningen.

§ 4
FÖRENINGENS UPPBYGGNAD

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.
Föreningens styrelse ansvarar gemensamt för föreningens angelägenheter, men för de beslut som inom styrelsen fattas är endast de ansvariga som deltagit däri.

Föreningens styrelse väljs av årsmötet. För att av styrelsen fattade beslut skall vara giltiga skall samtliga ledamöter vara kallade och minst tre av dessa ska närvara. Protokoll och närvarolista skall föras på styrelsemöte och årsmöte samt extra möte.

§ 5
RÖSTFÖRFARANDE

Röstberättigad är den som betalat medlemsavgift.
Varje röstberättigad enskild medlem äger en (1) röst.
Beslut i frågor sker genom öppen omröstning. Om någon så påfordrar för en särskild fråga skall beslut ske genom sluten omröstning.

§ 6
ÅRSMÖTE

Ordinarie årsmöte hålls varje år före maj månads utgång. Skriftlig kallelse och dagordning till årsmötet skall vara medlemmarna tillsända minst två veckor före årsmötet, valberedningens förslag bifogas kallelsen. Motion skall vara styrelsen tillhanda minst en vecka före årsmötet.
Vid årsmötet skall följande frågor behandlas:
Val av ordförande, sekreterare och en justerare för mötet
Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst
Fastställande av rösttal i enlighet med 5 §
Redogörelse för det gångna verksamhetsåret, information och verksamhetsberättelse
Revisionsberättelse
Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
Fastställelse om antal ledamöter i styrelsen
Val av ordförande l år
Val av ledamöter 2 år
Val av suppleanter l år
Val av valberedning
Fastställelse av medlemsavgift för det nya året
Motioner
Övriga frågor

§ 7
EXTRA MÖTE

Extra möte hålls när styrelsen så finner behövligt, eller när minst tio röstberättigade därom gör skriftlig framställan till styrelsen med angivande av de frågor som önskas behandlade.
Kallelse till extra möte skall ske skriftligt till samtliga medlemmar minst två veckor i förväg.

§ 8
STYRELSE

Föreningens adress skall vara den sittande sekreterarens.
Styrelsen utser inom sig själva vice ordförande, sekreterare och kassör.
Kassör jämte ordföranden har rätt att var för sig teckna föreningens firma.
Styrelsen ansvarar för utskickningen av kallelser till och protokoll från årsmöten och arbetar i övrigt i enlighet med av årsmöte fattade beslut.

§ 9
VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR SAMT REVISION

Verksamhetsåret omfattar 1 januari till 31 december.
Räkenskapsåret sammanfaller med verksamhetsåret. Räkenskaperna jämte styrelseprotokoll, medlemsmatrikel och inventarieförteckning skall tillställas revisorerna senast en månad före årsmötet.
Revisorerna åligger att granska styrelsens förvaltning och räkenskaper under det senaste räkenskapsåret samt att överlämna revisionsberättelse till årsmötet.

§ 10
STADGEÄNDRING

Förslag till ändring eller tillägg till dessa stadgar skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före det årsmöte det skall behandlas. För dylikt förslags antagande erfordras att det godkännes på ett årsmöte med 2/3 majoritet.

§ 11
MEDLEMSAVGIFT

Medlemsavgift till föreningen bestäms av årsmötet efter förslag av styrelsen.
Medlem som inte erlagt fastställd avgift anses efter två år ha utträtt ur föreningen.

§ 12
UTESLUTNING

Om styrelsen finner att en medlem motverkar föreningens syften skall styrelsen tillställa medlemmen en skriftlig varning. Om detta ej leder till åsyftad verkan skall årsmöte eller extra möte ta upp frågan om uteslutning av medlemmen.

§ 13
UPPLÖSNING

Skulle fråga om föreningens upplösning uppstå skall underrättelse därom ske till föreningens medlemmar skriftligen. Föreningen upplöses genom beslut av två på varandra följande möten, varav ett årsmöte, med minst en månads mellanrum och med minst 2/3 majoritet.
Fattas beslut om föreningens upplösning skall föreningens tillgångar tillfalla Uppsala Marinbotaniska Medelhavsexpedition AB.
Paragraf 13 i dessa stadgar kan ej ändras.