Årsstämmor 2018-03-06T10:18:33+00:00

Klicka på en rubrik för att läsa protokoll från en årsstämma.

Tid: 9 juni 2016 kl: 19:25

Lokal: Stöttboden, Beckholmens Dockförening § 1 Mötets öppnande och fastställande av röstetal (Ordf.)  Nils-Erik (ordförande öppnade mötet)  Deltagare på årsmötet var 10st:

§ 2 Val av mötets ordf., sekreterare och 1st justerare (Ordf.)

Nils-Erik till mötets ordförande Lena Reichl valdes till justera protokollet Ingrid Ededahl till mötets sekreterare

§ 3 Verksamhetsberättelse (Ordf.)

Under förra året har styrelsen haft 6st möten och en hel del kontakt och konversation via mail. Styrelsen har dessutom:

jobbat vidare för att ta fram ett koncept för hur och till vilka vi ska vända oss med reklam och erbjudanden om att segla

– tagit fram ett informationsblad med erbjudande om tre olika segelturer under sommaren. Detta har spridits på facebook, linkedin, till medlemmarna via post och via epost.

Tagit fram ett koncept för fotokurs och spridit på facebook, linkedin, till medlemmarna via post och via epost.

– Nått fler medlemmar via facebook-gruppen.

– stöttat i vårrustningen

För mer information se ”Året som gått i föreningen” Bilaga 2

§ 4 Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst (Ordf.)

Årsmötet svarade ja, kallelse se bilaga 2

§ 5 Ekonomisk redogörelse för det gångna verksamhetsåret

Från balansrapporten framgår det att vi har ca 40 000kr i tillgångar per 31 dec 2015.

Från resultatredovisningen kan man utläsa att vi gjort en förlust under 2015 på ca 3500kr.

Under 2015 fick vi in drygt 10 000kr i medlemsavgifter. Antalet betalande medlemmar ökade under 2015 bet 25st.

Under året gjorda utbetalningar:

– Föreningen har skänkt 10 000kr till UMMAB för underhåll av Sunbeam

– Betalt UMMAB för båthyra (fotokurs) 18 000kr

– Betalt fotograf 15 000kr

– Betalt mat under fotoresa 5000kr

– ca 4000kr i övriga kostnader

Revisionen gjord av vår revisor Marie Öhlund. Enligt revisionen finns ingen anmärkning och styrelsen beviljas därmed av årsmötet ansvarsfrihet.

§ 6 Motioner (Ordf.) 

Inga motioner har inkommit

§ 7 Fastställelse av antal ledamöter i styrelsen, val av ny styrelse, 

valberedning och revisor. (Valberedningen) 

se bilaga 3

§ 8 Fastställande av medlemsavgift 2015 (Mötets ordf.) 

Årsstämman beslöt att medlemsavgiften höjs med 25kr 2017 

(175kr/person och 275kr/familj)

§ 9 Tid och plats för nästa årsstämma (Mötets ordf.) 

Beckholmen 20 april 2017 

§ 10 Övriga frågor (Mötets ordf.) 

 – Ingrid avtackades med en blomma. 

– Magnus Andersson kommer att vara samordnande för aktiviteter kopplade 

till rustning. 

§ 11 Mötets avslutande (Mötets ordf.) 

– Mötet avslutades.

Nils-Erik – ordförande

Jesper Oikari – sekreterare, ansvar för att ta fram turkort

Annika Sjöström – kassör ansvar för ekonomin

Lena Reichl – Webbansvarig, ansvarig för årliga utskick till medlemmar

Gunnar Andersson – ansvar för sammanhållande facebook

Patrick Karlsson – ansvar för medlemsregistret

Stellan Lindgren

1 Mötets öppnande och fastställande av röstetal (Ordf.)

Nils-Erik (ordförande öppnade mötet)
Deltagare på årsmötet: Nils-Erik Göterstad, Ingrid Ededahl, Jesper Oikari, Lena Reichl, Egon Reichl, Jan Hedegård och Gunnar Andersson (till del)

2 Val av mötets ordf., sekreterare och 1st justerare (Ordf.)
Jesper Oikari valdes till justera protokollet
Nils-Erik till mötets ordförande
Ingrid Ededahl till mötets sekreterare

3 Verksamhetsberättelse (Ordf.)
Under förra året har styrelsen haft 6st möten och en hel del kontakt och konversation via mail. Styrelsen har dessutom:
– samverka genom att delta på UMMABs möte i Uppsala och UMMAB har deltagit i SV möte.
– gjort en överenskommelse med UMMAB om samarbete och gränsdragningar
– jobbat mycket för att ta fram ett koncept för hur och till vilka vi vi ska vända oss md reklam och erbjudanden att segla
– Gått genom innehållet från alla gamla loggböcker för att nå presumtiva medlemmar (i maj hade föreningen 91 medlemmar)
– Föreningen har skänkt 10 000kr till UMMAB för underhåll av Sunbeam
– tagit fram et informationsblad med erbjudande om tre olika segelturer under sommaren. Detta har spridits på facebook, linkedin, till medlemmarna via post och via epost.
– ökad medlemsseglingarna till 2st stycken under sommaren (dubblerat)
– stöttat i vårrustningen
– startat samverkan med Studieförbundet för genomföra olika typer av kamratcirklar (Jan och CG är numer behöriga att hålla i dessa)
– Tagit fram ett koncept för fotokurs och spridit på facebook, linkedin, till medlemmarna via post och via epost.

4 Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst (Ordf.)
Årsmötet svarade ja

5 Ekonomisk redogörelse för det gångna verksamhetsåret (Ordf.) 
Under året gjorda utbetalningar:
10 000kr till UMMAB
Vi hade ca 4000kr i kostnader
Nu har vi 20 550kr i kassan

Revisionen gjord av vår revisor Marie Öhlund. Enligt revisionen finns ingen  anmärkning och styrelsen beviljas därmed av årsmötet ansvarsfrihet.

Budget 2015
Högst 10 000kr till Sunbeam i bidrag till rustning
Ca 3000 kr reklam
Ca 2000 kr för sammankomster

7 Motioner (Ordf.)
Inga motioner har inkommit

8  Fastställelse av antal ledamöter i styrelsen, val av ny styrelse, valberedning och revisor. (Valberedningen)

 • Ordförande: Nils-Erik Göterstad     Omval 1 år
 • Kassör: Annika Sjögren              Omval 2 år
 • Sekreterare: Ingrid Ededahl         1 år kvar
 • Ledamot: Jesper Oikari              Omval 2 år
 • Ledamot: Lena Reichl                Nyval 2 år
 • Suppleant: Egon Reichl              Omval 1år
 • Suppleant: Natalie Vaneker          Omval 1år
 • Revisor: Marie Öhlund               Omval 1år
 • Valberedn.: Jan Hedegård            tills vid.
 • Valberedn.: Alexandra Surell        tills vid.
 •                      Anna Otmalm avgår helt från styrelsearbete och Lena Reichl tar hennes plats som ledamot.

9 Fastställande av medlemsavgift 2015 (Mötets ordf.)
Förslag från styrelsen är att vi fortsätter med oförändrad avgift (150kr/person och 250kr/familj)

10 Tid och plats för nästa årsstämma (Mötets ordf.) 
Styrelsen återkommer med detta

11 Övriga frågor (Mötets ordf.)
Frågan om effektiviteten med att ha en förening togs upp. Det är mycket formella krav som styrelsen måste genomföra och litet engagemang från medlemmarna att delta. Årsmötet tog inget beslut i frågan men kommer under året att undersöka vad ett beslut om att lägga ner föreningen skulle få för konsekvenser.

15 Mötets avslutande (Mötets ordf.)

Konstituerande möte
Nils-Erik fortsätter som ordförande
Ingrid Ededahl fortsätter som sekreterare
Annika Sjöström fortsätter som kassör
Lena Reichl – Webbansvarig

Övriga frågor

Pågående aktiviteter:

 • NE & Jesper fortsätter arbetet med att ta fram flyers i syfte att sprida information om segelturerna med Sunbeam.
 • Jesper tar fram en banner och undersöker hur vi kan få till informationen om turerna och fotokursen mha en banner på hemsidan för Vist Stockholm
 • Ingrid jobbar vidare med medlemslistan
 • Ingrid & Lena jobbar vidare med fotokursen
 • NE är med på UMMABs årsstämma i morgon
 • Studieverksamheten rullar vidare

Protokoll fört vid konstituerande föreningsstämma för Sunbeams Vänner Intresseförening den 1 oktober 2014 i Stockholm

Närvarande: Ingrid Ededahl, Annika Sjögrén, Natalie Vaneker, Anna Otmalm, Lena Reichl, Egon Reichl, Jesper Oikari, Nils-Erik Göterstad

§ 1

Mötet öppnades av ordf. Nils-Erik Göterstad som hälsade de närvarande välkomna och förklarade syftet med mötet.

§ 2

 Jan Hedegård valdes till ordförande vid föreningsstämman.

§ 3

Ordföranden vid föreningsstämman anmälde Ingrid Ededahl som sitt val av protokollförare.

§ 4

 Natalie Vaneker och Anna Otmalm valdes till justeringsman.

§ 5

Föreningsstämman beslutade enhälligt att bilda en ekonomisk förening och anta de föreslagna stadgarna för (detta är ej aktuellt då föreningen redan excisterar).

Om det föreslagna företagsnamnet inte kan godkännas av Bolagsverket, beslutade föreningsstämman att ge styrelsen fullmakt att föreslå nya företagsnamn. Det beslutades vidare att styrelsen i samband med registreringen av föreningen ska ha rätt att göra de redaktionella ändringar i stadgarna som kan behövas.

§ 6

Föreningsstämman beslutade att för tiden fram till slutet av den första ordinarie föreningsstämman välja  5st styrelseledamöter och 3st styrelsesuppleanter.

Föreningsstämman valde:

Ordförande: Nils-Erik Göterstad (nyval)
Sekreterare: Ingrid Ededahl (omval)
Kassör: Annika Sjögren (sittande)
Styrelseledamot: Jesper Oikari (nyval)
Styrelseledamot: Anna Otmalm (nyval)
Styrelsesupleant: Egon Reichl (nyval)
Styrelsesuppleant: Lena Reichl (nyval)
Styrelsesuppleant: Natalie Vaneker (nyval)

§ 7

Till revisor för tiden fram till slutet av den första ordinarie föreningsstämman valdes  Marie Öhlund och till Valberedning valdes Jan Hedegård och Alexandra

§ 1 Mötets öppnande och fastställande av röstetal (Eva)

På mötet var det 11st röstberättigade medlemmar

§ 2 Val av mötets ordförande, sekreterare och 1st justerare (Eva)

Peter Hallerdt valdes till mötets ordförande, Ingrid Ededahl till sekreterare och Natalie Vaneker till justerare.

§ 3  Styrelsen berättade om några aktiviteter under förra året (Eva)

Föreningen stöttade vårrustningen 2012 av Sunbeam när hon låg i Uppsala och deltog under seglingen från Uppsala till Stockholm. Under hela sommaren 2012 låg Sunbeam på Galärvarvet då det pågick (pågår fortfarande under 2013) renovering av Beckholmen.

Vi gjorde en rejäl storstädning av byssan under juli. I början av sommaren köpte vi in en fin mässings-(skepps)lampa som nu sitter i byssan. Lampan skänktes av föreningen till båten.

Under början av september hade vi vår årliga medlemssegling. En mycket lyckad dag med fint väder och fullsatt båt. Titta gärna på våra fotografier från medlemsseglingen på hemsidan www.sunbeamsvanner.se

Styrelsen har tagit tar fram en broschyr som beskriver vilka tjänster och aktiviteter man kan köpa ombord på Sunbeam. Vi i föreningen skulle gärna vilja att ni medlemmar hjälper till och försöker sprida broschyren i syfte att få in kunder som vill använda Sunbeam för olika seglingsaktiviteter.

Under 2012 har vi 68st medlemmar, vilket är fantastiskt.

§ 4 Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst (Ordf.)

Årsmötet var överens om att mötet utlyst enligt stadgarna

§ 5 Redogörelse för det gångna verksamhetsåret

Årets resultat och fastställande av balansräkning samt  resultatrapport. (Annika)

Se bilaga    

§ 6 Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen (Ordf.)

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2012

§ 7            Motioner (Ordf.)

Inga motioner har inkommit

§ 8 Fastställelse av antal ledamöter i styrelsen, val av ny styrelse 5st ordinarie och 3st suppleanter och valberedning. (Ordf.)

Till ny styrelse utsågs:

Ordförande:                Kristina Oliviusson          (nyval 1år)
Kassör:                        Annika Sjögren               (omval 2år)
Sekreterare:               Ingrid Ededahl                (1 år kvar)
Ledamot:                    Jesper Oikari                  (nyval 2år)
Ledamot:                    Daniel Oliviusson            (nyval 2år)
Suppleant:                  Eva Ekman                      (nyval 1år)
Suppleant:                  Natalie Vaneker              (nyval 1år)
Suppleant:                  Anette Högström           (nyval 1år)

Behöriga att teckna firma är: Eva Ekman, Ingrid Ededahl och Annika Sjögren
Valberedning: Björn Oliviusson och Jan Hedegård  

§ 9 Fastställande av medlemsavgift för 2014 (Ordf.)

Ingen förändring av årsavgiften föreslogs. 150kr/medlem och 250kr för familjemedlemskap kvarstår.

§ 10          Verksamhetsplanering 2013 (Alla)

– vad ska föreningen koncentrera sina resurser på?
Flera förslag kom upp: bygga och ta fram skyltar att sätta på båten och kunna ha på bryggan. Skyltarna ska beskriva Sunbeam och möjliga aktiviteter och användas i reklamsyfte. Delta vid andra aktiviteter som arrangeras i skärgården med temas som gör det logiskt att ha Sunbeam eller reklam för båten på plats. Ta fram fler broschyrer i kraftigare papper som kan delas ut vid olika aktiviteter till intresserade kunder. Delta i och arrangera aktiviteter som ”öppen båt” vid bryggan och bjuda in potentiell kunder. Kontakta det nya infocentret vid djurgårdsbron för att göra reklam för Sunbeam. Det finns ett förslag från UMMAB styrelse att föreningen skulle kunna ta åt sig ett sk ”vattenprojekt” vilket går ut på att ta fram ett förslag kring hur vi skulle kunna införskaffa en vattenreningsanläggning ombord. Det finns en massa riggningsarbete att göra och arbeten ombord såsom målning av innertak. UMMAB är tacksamma om föreningen kan hjälpa ill med snabba utskick till medlemmar när det finns behöv av hjälp med rustning eller personal ombord på olika uppdrag.

§ 11 Förslag och anmälan till arbetsgrupper (Ordf.)

Denna punkt lämnades till styrelsen att besluta om     

§ 12 Budget för kommande verksamhetsår (Annika)

Ingen specifik budget för 2013

§ 13 Tid och plats för nästa årsstämma (Ordf.)

Under maj 2014.

§ 14 Övriga frågor

Peter visade bilder och berättade hur det går med bygget av en sk navhytt på Sunbeam. Bilderna kommer att läggas ut på hemsidan. Sunbeam kommer att tas till Stockholm efter den 15 maj, datum är inte spikat. Troligt är att hon kommer att ligga i Stockholm hela nästa vinter i dockan för rustning.

§ 15 Mötets avslutande

– Konstituerande möte

Närvarande: Eva Ekman, Ingrid Ededahl, Annika Sjögren, Kristina Oliviusson, Jesper Okari

§ 1 Mötets öppnande och fastställande av röstetal (Eva)
Mötet öppnades av ordförande.  4 st. styrelseledamöter och 1st. suppl. närvarande.

§ 2 Val av mötets ordförande, sekreterare och 1st justerare (Eva)
Kristina Oliviusson, Ordförande
Ingrid Ededahl, Sekreterare
Annika Sjögren, Justerare

§ 3 Styrelsen berättar om några aktiviteter under förra året (Eva)
Sunbeams vänner har köpt in en stor fin mässingslampa till byssan. Denna skänks från ”vännerna” till båten.
Övrigt se Nyhetsbrev 2012

§ 4 Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst (Ordf.)
Ja, enligt mötet!

§ 5 Redogörelse för det gångna verksamhetsåret, årets resultat och fastställande av balansräkning samt resultatrapport. (Annika)
Se Balansräkning

§ 6 Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen (Ordf.)
Ja, enligt mötet

§ 7 Motioner (Ordf.)
Inga motioner har inkommit.

§ 8 Fastställelse av antal ledamöter i styrelsen, val av ny styrelse och valberedning (Ordf.)
– Förslag från valberedningen
– Förslag till arbetsuppgifter för styrelsen
– Förslag från valberedningen, arbetsgruppens sammansättning

Antalet styrelseledamöter fastställdes till 4 ordinarie, 2 suppleanter. Valberedningen kom in med ett förslag och efter mötets beslut antogs följande i styrelsen
Ordförande: Eva Ekman, 1 år (omval)
Kassör: Annika Sjögren, 1 år (kvar)
Sekreterare: Ingrid Ededahl, 2 år (omval)
Ledamot: Kristina Oliviusson, 1 år (kvar)
Suppleant: Daniel Oliviusson, 1 år (omval)
Suppleant: Jesper Oikari, 1 år (omval)
Revisor: Ingrid Ededahl, 1 år (nyval)
Valberedning: Björn Oliviusson (samankallande)
och Jan Hedegård

Ett förslag till arbetsuppgifter för styrelsen och arbetsgrupperna lades fram. Se Arbetsuppgifter

§ 9 Faställande av medlemsavgift för 2012 (Ordf.)
Ligger kvar som 2010, 150 kr för enskild medlem och 250 kr för familjemedlemsskap.

§ 10 Verksamhetsplanering 2012 (Alla)
– Viktigaste uppgiften 2011 är att marknadsföra Sunbeam och Sunbeams vänner i syfte att få in uppdrag och medlemmar.
– Vi skagenomföra 1 st medlemsseglingar 2012.
– Hjälpa till vid underhåll och rustning

§ 11 Förslag och anmälan till arbetsgrupper (Ordf.)

Inga arbetsgrupper är utsedda 2012. Arbetsinsatserna regleras inom styrelsen och på styrelsemöten 2012. (se Arbetsuppgifter)

§ 12 Budget för kommande verksamhetsår
Hemsidan 1000 kr
Styrelseutgifter 2000 kr
Omkostnader och marknadsföring  1000 kr

§ 13 Tid och plats för nästa årsstämma
Ambitionen är april 2013.

§ 14 Övriga frågor

§ 15 Mötets avsutande

Konstituerande möte hölls

Närvarande: Ingrid Ededahl, Annika Sjögren, Lena Hermansson, Kristina Oliviusson, Ingrid Lundin, Jan Waldenström, Jan Hedegård, David Hermansson

§ 1 Mötets öppnande och fastställande av röstetal.

Mötet öppnades av vice ordförand, 1 st representant från UMMAB AB, 4 st. medlemmar och 3 st. styrelseledamöter närvarande.

§ 2 Val av mötets ordförande, sekreterare och en justerare.

Till ordförande vid stämman valdes Jan Hedegård. Till sekreterare valdes Ingrid Ededahl och justerare Ingrid Lundin.

§ 3 Styrelsen berättar om några aktiviteter under förra året.

En medlemmsegling genomfördes i augusti 2010 där ca 12 personer deltog. En årstämma hölls i April 2010. Det upprättades en hemsida www.sunbeamsvanner.se Några medlemmar deltog i UMMAB-uppdrag bl a ”Haparandaresan” samt upp- och nedfärd Uppsala/Stockholm. Medlemmarna har också deltagit och hjälpt itll vid rustning nu i våras bl a inköp av div. utrustning p IKEA och JYSK.

§ 4 Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst

Ja, enligt mötet!

§ 5 Redogörelse för det gångna verksamhetsåret, årets resultat och fastställande av balansräkning samt resultatrapport

Redogjordes för stämman av Ingrid Ededahl.

 

§ 6 Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen

Ja, enligt mötet.

 

§ 7 Motioner

Inga motioner har inkommit.

§ 8 Fastställelse av antal ledamöter i styrelsen, val av ny styrelse och valberedning

Antalet styrelseledamöter fasställdes till 5 ordinarie, 4 suppleanter. Valberedningen kom in med ett förslag och efter mötets beslut antogs följande i styrelsen;

Ordförande: Eva Ekman, 1 år (omval)
Kassör: Annika Sjögren, 2 år (nyval)
Sekreterare: Ingrid Ededahl, 1 år (kvar)
Ledamot: Lena Hermansson, 1 år (kvar)
Ledamot: Kristina Oliviusson, 2 år (nyval)
Suppleant: Daniel Oliviusson, 1 år (nyval)
Suppleant: Jesper Oikari, 1 år (kvar)
Suppleant: Ingrid Lundin, 1 år (nyval)
Suppleant: Janne Waldenström 1 år (nyval)
Revisor: Lena Hermansson, 1 år (omval)
Valberedning: Björn Oliviusson (samankallande)
och Jan Hedegård

Ett förslag till arbetsuppgifter för styrelsen och arbetsgrupperna lades fram.

§ 9 Faställande av medlemsavgift för 2012

Ligger kvar som 2010, 150 kr för enskild medlem och 250 kr för familjemedlemsskap.

 

§ 10 Verksamhetsplanering 2011

Viktigaste uppgiften 2011 är att marknadsföra Sunbeam och Sunbeams vänner i syfte att få in uppdrag och medlemmar. *Vi ska försöka få till 2 medlemsseglingar 2011. Vi ska försöka ta Sunbeam och lägga henne vid attraktiv kaj för att ragga medlemmar och uppdrag och visa upp båten för allmänheten. Stämman föreslår att en fest planeras och genomförs.

 

§ 11 Förslag och anmälan till arbetsgrupper

Ett förslag till omstrukturering av arbetsgrupper och medlemmar i dessa togs fram under mötet och besklutades.

 

§ 12 Budget för kommande verksamhetsår

Hemsidan 1000 kr, en ev festkostnad 1000 kr, styrelseutgifter 1000 kr, omkostnader och marknadsföring vid kaj 1000 kr, eventuellt inköp av lampa i salongen 1000 kr

 

§ 13 Tid och plats för nästa årsstämma

22 April 2012 kl. 16:00 i Stöttboden på Beckholmen.

 

§ 14 Övriga frågor

Daniel jobbar vidare på broschyren, palnerar vara klar snarast. Daniel förslås också ta fram ett underlag för presentkort, medlemskap. Frågan om hur gör man om n´man vill vara med och lära sig sköta och köra båten ställdes. en Skeppare, en maskinist och en jungman måste finnas ombord. Lärling går utanför dessa. Som jungman behövs ett läkarintyg för sjöfart.. Styrelsens viktigaste uppdrag: locka medlemmar och ragga uppdrag!. Lena och David fixar en facebook grupp!

§ 15 Mötets avsutande

Konstituerande möte hölls.

Den 11 April 2010 hölls en årsstämma i föreningen Sunbeams Vänner, Stöttboden Beckholmens dockförening.

Vi tackar speciellt Marianne Pedersén (och Anna Tolstoj) som inledde mötet med ett föredrag om Sunbeams tidigare öden. Det visades bilder och berättades om några av dom äventyr från Medelhavsexpiditionen 1962 som hon och forskningsgruppen varit med om på Sunbmeam.

 • 1 Mötets öppnande och fastställande av röstetal.

Eva Ekman samlade in antalet röstberättigade på mötet.

 • 2 Val av mötets ordförande, sekreterare och en justerare.

Eva Ekman berättade att det inkommit en fullmakt från gamla styrelsen som föreslår att Jan Hedegård öppnar mötet och är ordförande på mötet. Stämman sade ja till detta.

Jan Hedegård uppmanade stämman att välja mötessekreterare och justerare.

Till sekreterare valdes Ingrid Ededahl och justerare Lasse Granath.

 • 3 Föredrag om Sunbeams tidigare öden av professor Marianne Pedersén som var en av initiativtagarna till inköpet av Sunbeam som forskningsfartyg 1962.

C-G velin (VD, UMMAB) berättar om några aktiviteter under förra året.

Marianne Pedersén visade bilder och berättade om några av de äventyr, från år 1962 och framåt, hon och resten av forskningsgruppen varit med om på Sunbeam. Hennes föredrag videofilmades.

CG Velin berättade i korta ordalag om Sunbeams äldre historia (före 1962) och om arbetet efter branden 2008.

CG Velin tog också tillfället i akt och tackade medlemmarna för dets stora bidraget under 2009. Bidraget har använts för att renovera Sunbeam efter branden.

Frågan om det ska byggas en ny styrhytt ställdes. CG Velin svarade att detta ännu inte är beslutat av UMMAB:s styrelse.

 • 4 Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst och godkännande av dagordning.

Mötesdeltagarna bekräftade att mötet blivit stadgeenligt utlyst samt godkände dagordningen

 • 5 Redogörelse för det gångna verksamhetsåret, årets resultat och fastställande av balansräkning samt revisionsberättelse

  Lisbeth Byrdeman redogjorde kortfattat för det ekonomiska läget.
 • 6 Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.

Mötet beslöt att ge förra styrelsen ansvarsfrihet

 • 7 Motioner.

Inga motioner har inkommit.

 • 8 Fastställelse av antal ledamöter i styrelsen, val av ny styrelse och valberedning.

Mötet kom fram till att styrelsen ska bestå av ordförande, fyra ordinarie ledamöter och fyra suppleanter.

Mötet valde

Ordförande: Eva Ekman, 1 år
Ledamot 1: Lisbeth Byrdeman, 2 år
Ledamot 2: Ingrid Ededahl, 2 år

Ledamot 3: Gruppledaren

Informationsgruppen (Lena Hermansson), 2 år
Ledamot 4: Gruppledaren Aktivitetsgruppen, 2 år

Fyra suppleanter: Gruppledarna i övriga arbetsgrupper, dvs Bidragsgruppen, Lärlingsgruppen, Utrustningsgruppen och Festkommittégruppen.

Valberedning: Kristina Oliviusson samt Jan Hedegård

Revisor: Lena Hermansson

 • 9 Beslut om nya stadgar.

Ingrid Ededahl redovisade förändringarna i förslaget till nya uppdaterade stadgar. Mötet beslöt att anta de uppdaterade stadgarna med ändringen att flytta stycke 2 i paragraf 2 ”Föreningens verksamhet” till punktlistan under paragraf 4 ”Verksamhetsberättelse”.

En diskussion fördes huruvida paragraf 12 ska vara kvar i stadgarna eller inte. Mötet höll med om att den är negativ i sin utformning men erfarenhet visar att den vid enstaka fall kan behövas. Mötet beslöt att ha paragraf 12 kvar.

Frågan om stadgarna behöver registreras togs upp. Ordföranden (Eva Ekman) lovade att ta reda på detta.

 • 10 Fastställande av medlemsavgift för år 2011.

Mötet beslöt att medlemsavgiften skall fr o m 2011-01-01 vara följande:

* 150kr för enskild medlem och

* 250kr för familjemedlemskap.

 • 11 Information om verksamhetsplanering2010

Ingrid Ededahl redovisade korfattat idéer kring arbetsformer och verksamhet under 2010 samt ett utkast kring olika planerade aktiviteter under sommaren 2010 som medlemmarna i Sunbeams vänner kan delta i.

 • 12 Förslag och anmälan till arbetsgrupper

Mötesordföranden delade ut ett anmälningsformulär och bad de medlemmar som vill anmäla sig till en arbetsgrupp att göra detta, Lasse Granath erbjöd sig att bistå vid Sunbeams sjökortsinköp så att bästa rabatter erhålls.

Styrelsen uppmanar fler som vill delta i arbetsgrupperna att anmäla sig. Ta kontakt med den som redan är anmäld eller med ordföranden Eva Ekman.

Arbetsgrupperna skall nu formera sig och utse en gruppledare. Gruppledaren kommer att ingå som ordinarie ledamot eller suppleant i styrelsen.

 • 13 Budget för det kommande verksamhetsåret.

Eftersom ingen verksamhet förekommit inom ”Sunbeams Vänner” på mycket lång tid saknas grundlag för att kunna göra en budget för verksamhetsåret 2010-2011. Någon formell budget kan därför inte beredas förrän nästa år då erfarenheter inhämtats från det kommande årets arbete.

 • 14 Tid och plats för nästa årsstämma.

Mötet konstaterade att söndag em är en bra tid för möten och årsstämmor inom ”Sunbeams Vänner”. Mötet överlämnade till styrelsen att bestämma tid och plats för nästa årsstämma.

 • 15 Övriga frågor.

Inga övriga frågor fanns att diskutera .

 • 16   Mötets avslutande.

Mötesordföranden avslutade mötet .