2013

§ 1 Mötets öppnande och fastställande av röstetal (Eva)

På mötet var det 11st röstberättigade medlemmar

§ 2 Val av mötets ordförande, sekreterare och 1st justerare (Eva)

Peter Hallerdt valdes till mötets ordförande, Ingrid Ededahl till sekreterare och Natalie Vaneker till justerare.

§ 3  Styrelsen berättade om några aktiviteter under förra året (Eva)

Föreningen stöttade vårrustningen 2012 av Sunbeam när hon låg i Uppsala och deltog under seglingen från Uppsala till Stockholm. Under hela sommaren 2012 låg Sunbeam på Galärvarvet då det pågick (pågår fortfarande under 2013) renovering av Beckholmen.

Vi gjorde en rejäl storstädning av byssan under juli. I början av sommaren köpte vi in en fin mässings-(skepps)lampa som nu sitter i byssan. Lampan skänktes av föreningen till båten.

Under början av september hade vi vår årliga medlemssegling. En mycket lyckad dag med fint väder och fullsatt båt. Titta gärna på våra fotografier från medlemsseglingen på hemsidan www.sunbeamsvanner.se

Styrelsen har tagit tar fram en broschyr som beskriver vilka tjänster och aktiviteter man kan köpa ombord på Sunbeam. Vi i föreningen skulle gärna vilja att ni medlemmar hjälper till och försöker sprida broschyren i syfte att få in kunder som vill använda Sunbeam för olika seglingsaktiviteter.

Under 2012 har vi 68st medlemmar, vilket är fantastiskt.      

 § 4 Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst (Ordf.)

Årsmötet var överens om att mötet utlyst enligt stadgarna

 § 5 Redogörelse för det gångna verksamhetsåret

Årets resultat och fastställande av balansräkning samt  resultatrapport. (Annika)

Se bilaga      

§ 6 Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen (Ordf.)

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2012

§ 7            Motioner (Ordf.)

Inga motioner har inkommit

§ 8 Fastställelse av antal ledamöter i styrelsen, val av ny styrelse 5st ordinarie och 3st suppleanter och valberedning. (Ordf.) 
                                                                     
Till ny styrelse utsågs:

Ordförande:                Kristina Oliviusson          (nyval 1år)
Kassör:                        Annika Sjögren               (omval 2år)
Sekreterare:               Ingrid Ededahl                (1 år kvar)
Ledamot:                    Jesper Oikari                  (nyval 2år)
Ledamot:                    Daniel Oliviusson            (nyval 2år)
Suppleant:                  Eva Ekman                      (nyval 1år)
Suppleant:                  Natalie Vaneker              (nyval 1år)
Suppleant:                  Anette Högström           (nyval 1år)

Behöriga att teckna firma är: Eva Ekman, Ingrid Ededahl och Annika Sjögren
Valberedning: Björn Oliviusson och Jan Hedegård                                              

§ 9 Fastställande av medlemsavgift för 2014 (Ordf.)

Ingen förändring av årsavgiften föreslogs. 150kr/medlem och 250kr för familjemedlemskap kvarstår.

§ 10          Verksamhetsplanering 2013 (Alla)

- vad ska föreningen koncentrera sina resurser på?
Flera förslag kom upp: bygga och ta fram skyltar att sätta på båten och kunna ha på bryggan. Skyltarna ska beskriva Sunbeam och möjliga aktiviteter och användas i reklamsyfte. Delta vid andra aktiviteter som arrangeras i skärgården med temas som gör det logiskt att ha Sunbeam eller reklam för båten på plats. Ta fram fler broschyrer i kraftigare papper som kan delas ut vid olika aktiviteter till intresserade kunder. Delta i och arrangera aktiviteter som ”öppen båt” vid bryggan och bjuda in potentiell kunder. Kontakta det nya infocentret vid djurgårdsbron för att göra reklam för Sunbeam. Det finns ett förslag från UMMAB styrelse att föreningen skulle kunna ta åt sig ett sk ”vattenprojekt” vilket går ut på att ta fram ett förslag kring hur vi skulle kunna införskaffa en vattenreningsanläggning ombord. Det finns en massa riggningsarbete att göra och arbeten ombord såsom målning av innertak. UMMAB är tacksamma om föreningen kan hjälpa ill med snabba utskick till medlemmar när det finns behöv av hjälp med rustning eller personal ombord på olika uppdrag.

§ 11 Förslag och anmälan till arbetsgrupper (Ordf.)               

Denna punkt lämnades till styrelsen att besluta om       

§ 12 Budget för kommande verksamhetsår (Annika)

Ingen specifik budget för 2013

§ 13 Tid och plats för nästa årsstämma (Ordf.)    

Under maj 2014.

§ 14 Övriga frågor

Peter visade bilder och berättade hur det går med bygget av en sk navhytt på Sunbeam. Bilderna kommer att läggas ut på hemsidan. Sunbeam kommer att tas till Stockholm efter den 15 maj, datum är inte spikat. Troligt är att hon kommer att ligga i Stockholm hela nästa vinter i dockan för rustning.

§ 15 Mötets avslutande

- Konstituerande möte