2012

Närvarande: Eva Ekman, Ingrid Ededahl, Annika Sjögren, Kristina Oliviusson, Jesper Okari

§ 1 Mötets öppnande och fastställande av röstetal (Eva)

 

Mötet öppnades av ordförande.  4 st. styrelseledamöter och 1st. suppl. närvarande.

§ 2 Val av mötets ordförande, sekreterare och 1st justerare (Eva)

 

Kristina Oliviusson, Ordförande

Ingrid Ededahl, Sekreterare

Annika Sjögren, Justerare


§ 3 Styrelsen berättar om några aktiviteter under förra året (Eva)

 

Sunbeams vänner har köpt in en stor fin mässingslampa till byssan. Denna skänks från ”vännerna” till båten.
Övrigt se Nyhetsbrev 2012

 

§ 4 Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst (Ordf.)

 

Ja, enligt mötet!

 

§ 5 Redogörelse för det gångna verksamhetsåret, årets resultat och fastställande av balansräkning samt resultatrapport. (Annika)

 

Se Balansräkning

 

§ 6 Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen (Ordf.)

 

Ja, enligt mötet

 

§ 7 Motioner (Ordf.)

 

Inga motioner har inkommit.

 

§ 8 Fastställelse av antal ledamöter i styrelsen, val av ny styrelse och valberedning (Ordf.)

 

- Förslag från valberedningen

- Förslag till arbetsuppgifter för styrelsen

- Förslag från valberedningen, arbetsgruppens sammansättning

 

Antalet styrelseledamöter fasställdes till 4 ordinarie, 2 suppleanter. Valberedningen kom in med ett förslag och efter mötets beslut antogs följande i styrelsen


Ordförande: Eva Ekman, 1 år (omval)
Kassör: Annika Sjögren, 1 år (kvar)
Sekreterare: Ingrid Ededahl, 2 år (omval)
Ledamot: Kristina Oliviusson, 1 år (kvar)
Suppleant: Daniel Oliviusson, 1 år (omval)
Suppleant: Jesper Oikari, 1 år (omval)
Revisor: Ingrid Ededahl, 1 år (nyval)
Valberedning: Björn Oliviusson (samankallande)
och Jan Hedegård

 

Ett förslag till arbetsuppgifter för styrelsen och arbetsgrupperna lades fram. Se Arbetsuppgifter

§ 9 Faställande av medlemsavgift för 2012 (Ordf.)

 

Ligger kvar som 2010, 150 kr för enskild medlem och 250 kr för familjemedlemsskap.

 

§ 10 Verksamhetsplanering 2012 (Alla)

 

- Viktigaste uppgiften 2011 är att marknadsföra Sunbeam och Sunbeams vänner i syfte att få in uppdrag och medlemmar.

- Vi skagenomföra 1 st medlemsseglingar 2012.

- Hjälpa till vid underhåll och rustning

 

§ 11 Förslag och anmälan till arbetsgrupper (Ordf.)

 

Inga arbetsgrupper är utsedda 2012. Arbetsinsatserna regleras inom styrelsen och på styrelsemöten 2012. (se Arbetsuppgifter)

 

§ 12 Budget för kommande verksamhetsår

 

Hemsidan 1000 kr

Styrelseutgifter 2000 kr

Omkostnader och marknadsföring  1000 kr

 

§ 13 Tid och plats för nästa årsstämma

 

Ambitionen är april 2013.

§ 14 Övriga frågor

§ 15 Mötets avsutande

 

- Konstituerande möte hölls