2011

Närvarande: Ingrid Ededahl, Annika Sjögren, Lena Hermansson, Kristina Oliviusson, Ingrid Lundin, Jan Waldenström, Jan Hedegård, David Hermansson

§ 1 Mötets öppnande och fastställande av röstetal.

 

Mötet öppnades av vice ordförand, 1 st representant från UMMAB AB, 4 st. medlemmar och 3 st. styrelseledamöter närvarande.

§ 2 Val av mötets ordförande, sekreterare och en justerare.

 

Till ordförande vid stämman valdes Jan Hedegård. Till sekreterare valdes Ingrid Ededahl och justerare Ingrid Lundin.

§ 3 Styrelsen berättar om några aktiviteter under förra året.

En medlemmsegling genomfördes i augusti 2010 där ca 12 personer deltog. En årstämma hölls i April 2010. Det upprättades en hemsida www.sunbeamsvanner.se Några medlemmar deltog i UMMAB-uppdrag bl a "Haparandaresan" samt upp- och nedfärd Uppsala/Stockholm. Medlemmarna har också deltagit och hjälpt itll vid rustning nu i våras bl a inköp av div. utrustning p IKEA och JYSK.

§ 4 Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst

Ja, enligt mötet!

§ 5 Redogörelse för det gångna verksamhetsåret, årets resultat och fastställande av balansräkning samt resultatrapport

Redogjordes för stämman av Ingrid Ededahl.

§ 6 Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen

Ja, enligt mötet.

§ 7 Motioner

Inga motioner har inkommit.

 

§ 8 Fastställelse av antal ledamöter i styrelsen, val av ny styrelse och valberedning

Antalet styrelseledamöter fasställdes till 5 ordinarie, 4 suppleanter. Valberedningen kom in med ett förslag och efter mötets beslut antogs följande i styrelsen;


Ordförande: Eva Ekman, 1 år (omval)
Kassör: Annika Sjögren, 2 år (nyval)
Sekreterare: Ingrid Ededahl, 1 år (kvar)
Ledamot: Lena Hermansson, 1 år (kvar)
Ledamot: Kristina Oliviusson, 2 år (nyval)
Suppleant: Daniel Oliviusson, 1 år (nyval)
Suppleant: Jesper Oikari, 1 år (kvar)
Suppleant: Ingrid Lundin, 1 år (nyval)
Suppleant: Janne Waldenström 1 år (nyval)
Revisor: Lena Hermansson, 1 år (omval)
Valberedning: Björn Oliviusson (samankallande)
och Jan Hedegård

Ett förslag till arbetsuppgifter för styrelsen och arbetsgrupperna lades fram.

§ 9 Faställande av medlemsavgift för 2012

Ligger kvar som 2010, 150 kr för enskild medlem och 250 kr för familjemedlemsskap.

§ 10 Verksamhetsplanering 2011

Viktigaste uppgiften 2011 är att marknadsföra Sunbeam och Sunbeams vänner i syfte att få in uppdrag och medlemmar. *Vi ska försöka få till 2 medlemsseglingar 2011. Vi ska försöka ta Sunbeam och lägga henne vid attraktiv kaj för att ragga medlemmar och uppdrag och visa upp båten för allmänheten. Stämman föreslår att en fest planeras och genomförs.

§ 11 Förslag och anmälan till arbetsgrupper

Ett förslag till omstrukturering av arbetsgrupper och medlemmar i dessa togs fram under mötet och besklutades.

§ 12 Budget för kommande verksamhetsår

Hemsidan 1000 kr, en ev festkostnad 1000 kr, styrelseutgifter 1000 kr, omkostnader och marknadsföring vid kaj 1000 kr, eventuellt inköp av lampa i salongen 1000 kr

§ 13 Tid och plats för nästa årsstämma

22 April 2012 kl. 16:00 i Stöttboden på Beckholmen.

§ 14 Övriga frågor

Daniel jobbar vidare på broschyren, palnerar vara klar snarast. Daniel förslås också ta fram ett underlag för presentkort, medlemskap. Frågan om hur gör man om n´man vill vara med och lära sig sköta och köra båten ställdes. en Skeppare, en maskinist och en jungman måste finnas ombord. Lärling går utanför dessa. Som jungman behövs ett läkarintyg för sjöfart.. Styrelsens viktigaste uppdrag: locka medlemmar och ragga uppdrag!. Lena och David fixar en facebook grupp!


§ 15 Mötets avsutande

Konstituerande möte hölls.