2016

Årsmöte Sunbeamsvänner 2016

Tid: 9 juni 2016 kl: 19:25

Lokal: Stöttboden, Beckholmens Dockförening § 1 Mötets öppnande och fastställande av röstetal (Ordf.)  Nils-Erik (ordförande öppnade mötet)  Deltagare på årsmötet var 10st:

§ 2 Val av mötets ordf., sekreterare och 1st justerare (Ordf.)

Nils-Erik till mötets ordförande Lena Reichl valdes till justera protokollet Ingrid Ededahl till mötets sekreterare

§ 3 Verksamhetsberättelse (Ordf.)

Under förra året har styrelsen haft 6st möten och en hel del kontakt och konversation via mail. Styrelsen har dessutom:

- jobbat vidare för att ta fram ett koncept för hur och till vilka vi ska vända oss med reklam och erbjudanden om att segla

- tagit fram ett informationsblad med erbjudande om tre olika segelturer under sommaren. Detta har spridits på facebook, linkedin, till medlemmarna via post och via epost.

- Tagit fram ett koncept för fotokurs och spridit på facebook, linkedin, till medlemmarna via post och via epost.

- Nått fler medlemmar via facebook-gruppen.

- stöttat i vårrustningen

För mer information se ”Året som gått i föreningen” Bilaga 2

§ 4 Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst (Ordf.)

Årsmötet svarade ja, kallelse se bilaga 2

§ 5 Ekonomisk redogörelse för det gångna verksamhetsåret

Från balansrapporten framgår det att vi har ca 40 000kr i tillgångar per 31 dec 2015.

Från resultatredovisningen kan man utläsa att vi gjort en förlust under 2015 på ca 3500kr.

Under 2015 fick vi in drygt 10 000kr i medlemsavgifter. Antalet betalande medlemmar ökade under 2015 bet 25st.

Under året gjorda utbetalningar:

- Föreningen har skänkt 10 000kr till UMMAB för underhåll av Sunbeam

- Betalt UMMAB för båthyra (fotokurs) 18 000kr

- Betalt fotograf 15 000kr

- Betalt mat under fotoresa 5000kr

- ca 4000kr i övriga kostnader

Revisionen gjord av vår revisor Marie Öhlund. Enligt revisionen finns ingen anmärkning och styrelsen beviljas därmed av årsmötet ansvarsfrihet.

§ 6 Motioner (Ordf.) 

 

Inga motioner har inkommit

 

§ 7 Fastställelse av antal ledamöter i styrelsen, val av ny styrelse, 

valberedning och revisor. (Valberedningen) 

se bilaga 3 

 

§ 8 Fastställande av medlemsavgift 2015 (Mötets ordf.) 

 

Årsstämman beslöt att medlemsavgiften höjs med 25kr 2017 

(175kr/person och 275kr/familj) 

 

§ 9 Tid och plats för nästa årsstämma (Mötets ordf.) 

 

Beckholmen 20 april 2017 

 

§ 10 Övriga frågor (Mötets ordf.) 

 

 - Ingrid avtackades med en blomma. 

- Magnus Andersson kommer att vara samordnande för aktiviteter kopplade 

till rustning. 

 

§ 11 Mötets avslutande (Mötets ordf.) 

- Mötet avslutades.

 

Nils-Erik - ordförande 

Jesper Oikari – sekreterare, ansvar för att ta fram turkort 

Annika Sjöström - kassör ansvar för ekonomin 

Lena Reichl – Webbansvarig, ansvarig för årliga utskick till medlemmar 

Gunnar Andersson – ansvar för sammanhållande facebook 

Patrick Karlsson – ansvar för medlemsregistret 

Stellan Lindgren