Protokoll fört vid konstituerande föreningsstämma för Sunbeams Vänner Intresseförening den 1 oktober 2014 i Stockholm

Närvarande: Ingrid Ededahl, Annika Sjögrén, Natalie Vaneker, Anna Otmalm, Lena Reichl, Egon Reichl, Jesper Oikari, Nils-Erik Göterstad 

§ 1

Mötet öppnades av ordf. Nils-Erik Göterstad som hälsade de närvarande välkomna och förklarade syftet med mötet.

§ 2

 Jan Hedegård valdes till ordförande vid föreningsstämman.

§ 3

Ordföranden vid föreningsstämman anmälde Ingrid Ededahl som sitt val av protokollförare.

§ 4

 Natalie Vaneker och Anna Otmalm valdes till justeringsman.

§ 5

Föreningsstämman beslutade enhälligt att bilda en ekonomisk förening och anta de föreslagna stadgarna för (detta är ej aktuellt då föreningen redan excisterar).

 Om det föreslagna företagsnamnet inte kan godkännas av Bolagsverket, beslutade föreningsstämman att ge styrelsen fullmakt att föreslå nya företagsnamn. Det beslutades vidare att styrelsen i samband med registreringen av föreningen ska ha rätt att göra de redaktionella ändringar i stadgarna som kan behövas.

§ 6

Föreningsstämman beslutade att för tiden fram till slutet av den första ordinarie föreningsstämman välja  5st styrelseledamöter och 3st styrelsesuppleanter.

 

Föreningsstämman valde:

Ordförande: Nils-Erik Göterstad (nyval)
Sekreterare: Ingrid Ededahl (omval)
Kassör: Annika Sjögren (sittande)
Styrelseledamot: Jesper Oikari (nyval)
Styrelseledamot: Anna Otmalm (nyval)
Styrelsesupleant: Egon Reichl (nyval)
Styrelsesuppleant: Lena Reichl (nyval)
Styrelsrsuppleant: Natalie Vaneker (nyval)

§ 7

Till revisor för tiden fram till slutet av den första ordinarie föreningsstämman valdes  Marie Öhlund och till Valberedning valdes Jan Hedegård och Alexandra