Anteckningar

Den 11 April 2010 hölls en årsstämma i föreningen Sunbeams Vänner, Stöttboden Beckholmens dockförening.

 

Vi tackar speciellt Marianne Pedersén (och Anna Tolstoj) som inledde mötet med ett föredrag om Sunbeams tidigare öden. Det visades bilder och berättades om några av dom äventyr från Medelhavsexpiditionen 1962 som hon och forskningsgruppen varit med om på Sunbmeam.

 

 

§ 1 Mötets öppnande och fastställande av röstetal.

 

Eva Ekman samlade in antalet röstberättigade på mötet.

 

§ 2 Val av mötets ordförande, sekreterare och en justerare.

Eva Ekman berättade att det inkommit en fullmakt från gamla styrelsen som föreslår att Jan Hedegård öppnar mötet och är ordförande på mötet. Stämman sade ja till detta.

Jan Hedegård uppmanade stämman att välja mötessekreterare och justerare.

 

Till sekreterare valdes Ingrid Ededahl och justerare Lasse Granath.

 

§ 3 Föredrag om Sunbeams tidigare öden av professor Marianne Pedersén som var en av initiativtagarna till inköpet av Sunbeam som forskningsfartyg 1962.

C-G velin (VD, UMMAB) berättar om några aktiviteter under förra året.

 

Marianne Pedersén visade bilder och berättade om några av de äventyr, från år 1962 och framåt, hon och resten av forskningsgruppen varit med om på Sunbeam. Hennes föredrag videofilmades.

 

CG Velin berättade i korta ordalag om Sunbeams äldre historia (före 1962) och om arbetet efter branden 2008.

 

CG Velin tog också tillfället i akt och tackade medlemmarna för dets stora bidraget under 2009. Bidraget har använts för att renovera Sunbeam efter branden.

 

Frågan om det ska byggas en ny styrhytt ställdes. CG Velin svarade att detta ännu inte är beslutat av UMMAB:s styrelse.

 

§ 4 Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst och godkännande av dagordning.

 

Mötesdeltagarna bekräftade att mötet blivit stadgeenligt utlyst samt godkände dagordningen

 

§ 5 Redogörelse för det gångna verksamhetsåret, årets resultat och fastställande av balansräkning samt revisionsberättelse

Lisbeth Byrdeman redogjorde kortfattat för det ekonomiska läget.

 

§ 6 Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.

 

Mötet beslöt att ge förra styrelsen ansvarsfrihet

 

§ 7 Motioner.

 

Inga motioner har inkommit.

 

§ 8 Fastställelse av antal ledamöter i styrelsen, val av ny styrelse och valberedning.

 

Mötet kom fram till att styrelsen ska bestå av ordförande, fyra ordinarie ledamöter och fyra suppleanter.

 

Mötet valde

Ordförande: Eva Ekman,

1 år

 

Ledamot 1: Lisbeth Byrdeman,

2 år

 

Ledamot 2: Ingrid Ededahl,

2 år

 

Ledamot 3: Gruppledaren

Informationsgruppen (Lena Hermansson),

2 år

 

Ledamot 4: Gruppledaren Aktivitetsgruppen,

2 år

 

Fyra suppleanter: Gruppledarna i övriga arbetsgrupper, dvs Bidragsgruppen, Lärlingsgruppen, Utrustningsgruppen och Festkommittégruppen.

 

Valberedning: Kristina Oliviusson samt Jan Hedegård

 

Revisor: Lena Hermansson

 

§ 9 Beslut om nya stadgar.  

 

Ingrid Ededahl redovisade förändringarna i förslaget till nya uppdaterade stadgar. Mötet beslöt att anta de uppdaterade stadgarna med ändringen att flytta stycke 2 i paragraf 2 ”Föreningens verksamhet” till punktlistan under paragraf 4 ”Verksamhetsberättelse”.

En diskussion fördes huruvida paragraf 12 ska vara kvar i stadgarna eller inte. Mötet höll med om att den är negativ i sin utformning men erfarenhet visar att den vid enstaka fall kan behövas. Mötet beslöt att ha paragraf 12 kvar.   

 

Frågan om stadgarna behöver registreras togs upp. Ordföranden (Eva Ekman) lovade att ta reda på detta.

 

§ 10 Fastställande av medlemsavgift för år 2011.

 

Mötet beslöt att medlemsavgiften skall fr o m 2011-01-01 vara följande:

* 150kr för enskild medlem och

* 250kr för familjemedlemskap.

 

§ 11 Information om verksamhetsplanering2010
 

Ingrid Ededahl redovisade korfattat idéer kring arbetsformer och verksamhet under 2010 samt ett utkast kring olika planerade aktiviteter under sommaren 2010 som medlemmarna i Sunbeams vänner kan delta i.

 

§ 12 Förslag och anmälan till arbetsgrupper   

 

Mötesordföranden delade ut ett anmälningsformulär och bad de medlemmar som vill anmäla sig till en arbetsgrupp att göra detta, Lasse Granath erbjöd sig att bistå vid Sunbeams sjökortsinköp så att bästa rabatter erhålls.   

 

Styrelsen uppmanar fler som vill delta i arbetsgrupperna att anmäla sig. Ta kontakt med den som redan är anmäld eller med ordföranden Eva Ekman.

Arbetsgrupperna skall nu formera sig och utse en gruppledare. Gruppledaren kommer att ingå som ordinarie ledamot eller suppleant i styrelsen.

 

§ 13 Budget för det kommande verksamhetsåret.

 

Eftersom ingen verksamhet förekommit inom ”Sunbeams Vänner” på mycket lång tid saknas grundlag för att kunna göra en budget för verksamhetsåret 2010-2011. Någon formell budget kan därför inte beredas förrän nästa år då erfarenheter inhämtats från det kommande årets arbete.

 

§ 14 Tid och plats för nästa årsstämma.

 

Mötet konstaterade att söndag em är en bra tid för möten och årsstämmor inom ”Sunbeams Vänner”. Mötet överlämnade till styrelsen att bestämma tid och plats för nästa årsstämma.

 

§ 15 Övriga frågor.

 

Inga övriga frågor fanns att diskutera .

 

§ 16    Mötets avslutande.

 

Mötesordföranden avslutade mötet .