Årsmöte Sunbeams vänner 2015

 

 

§ 1 Mötets öppnande och fastställande av röstetal (Ordf.)

 

Nils-Erik (ordförande öppnade mötet)

Deltagare på årsmötet: Nils-Erik Göterstad, Ingrid Ededahl, Jesper Oikari, Lena Reichl, Egon Reichl, Jan Hedegård och Gunnar Andersson (till del)

 

§ 2 Val av mötets ordf., sekreterare och 1st justerare (Ordf.)

 

Jesper Oikari valdes till justera protokollet

Nils-Erik till mötets ordförande 

Ingrid Ededahl till mötets sekreterare

 

§ 3 Verksamhetsberättelse (Ordf.)

 

Under förra året har styrelsen haft 6st möten och en hel del kontakt och konversation via mail. Styrelsen har dessutom:

- samverka genom att delta på UMMABs möte i Uppsala och UMMAB har deltagit i SV möte.

- gjort en överenskommelse med UMMAB om samarbete och gränsdragningar

- jobbat mycket för att ta fram ett koncept för hur och till vilka vi vi ska vända oss md reklam och erbjudanden att segla

- Gått genom innehållet från alla gamla loggböcker för att nå presumtiva medlemmar (i maj hade föreningen 91 medlemmar)

- Föreningen har skänkt 10 000kr till UMMAB för underhåll av Sunbeam 

- tagit fram et informationsblad med erbjudande om tre olika segelturer under sommaren. Detta har spridits på facebook, linkedin, till medlemmarna via post och via epost. 

- ökad medlemsseglingarna till 2st stycken under sommaren (dubblerat)

- stöttat i vårrustningen

- startat samverkan med Studieförbundet för genomföra olika typer av kamratcirklar (Jan och CG är numer behöriga att hålla i dessa)

- Tagit fram ett koncept för fotokurs och spridit på facebook, linkedin, till medlemmarna via post och via epost. 

 

§ 4 Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst (Ordf.)

Årsmötet svarade ja

 

§ 5 Ekonomisk redogörelse för det gångna verksamhetsåret (Ordf.) 

Under året gjorda utbetalningar:
10 000kr till UMMAB 

Vi hade ca 4000kr i kostnader

Nu har vi 20 550kr i kassan 

 

Revisionen gjord av vår revisor Marie Öhlund. Enligt revisionen finns ingen  anmärkning och styrelsen beviljas därmed av årsmötet ansvarsfrihet.

 

Budget 2015

Högst 10 000kr till Sunbeam i bidrag till rustning

Ca 3000 kr reklam

 

Ca 2000 kr för sammankomster

§ 7 Motioner (Ordf.)
Inga motioner har inkommit 

§ 8  Fastställelse av antal ledamöter i styrelsen, val av ny styrelse, valberedning och revisor. (Valberedningen)

 •                      Ordförande: Nils-Erik Göterstad     Omval 1 år
 • K                    Kassör: Annika Sjögren                Omval 2 år
 •                      Sekreterare: Ingrid Ededahl            1 år kvar
 •                      Ledamot: Jesper Oikari                    Omval 2 år
 •                      Ledamot: Lena Reichl                      Nyval 2 år
 •                      Suppleant: Egon Reichl                    Omval 1år
 •                      Suppleant: Natalie Vaneker              Omval 1år
 •                      Revisor:     Marie Öhlund                  Omval 1år
 •                      Valberedn.: Jan Hedegård                 tills vid.
 •                      Valberedn.: Alexandra Surell             tills vid.
 •                      Anna Otmalm avgår helt från styrelsearbete och Lena Reichl tar hennes plats som ledamot.                                                                                  

§ 9 Fastställande av medlemsavgift 2015 (Mötets ordf.)

 Förslag från styrelsen är att vi fortsätter med oförändrad avgift (150kr/person och 250kr/familj)           

§ 10 Tid och plats för nästa årsstämma (Mötets ordf.) 

Styrelsen återkommer med detta

§ 11 Övriga frågor (Mötets ordf.)

 Frågan om effektiviteten med att ha en förening togs upp. Det är mycket formella krav som styrelsen måste genomföra och litet engagemang från medlemmarna att delta. Årsmötet tog inget beslut i frågan men kommer under året att undersöka vad ett beslut om att lägga ner föreningen skulle få för konsekvenser.

§ 15 Mötets avslutande (Mötets ordf.)

 Konstituerande möte

Nils-Erik fortsätter som ordförande

Ingrid Ededahl fortsätter som sekreterare

Annika Sjöström fortsätter som kassör

Lena Reichl - Webbansvarig 

Övriga frågor

Pågående aktiviteter:

 • NE & Jesper fortsätter arbetet med att ta fram flyers i syfte att sprida information om segelturerna med Sunbeam.

 • Jesper tar fram en banner och undersöker hur vi kan få till informationen om turerna och fotokursen mha en banner på hemsidan för Vist Stockholm

 • Ingrid jobbar vidare med medlemslistan

 • Ingrid & Lena jobbar vidare med fotokursen

 • NE är med på UMMABs årsstämma i morgon

 • Studieverksamheten rullar vidare